Taşımacılık Yapanların K2 Yetki Belgesi almaları gerekmektedir

 Esas Faaliyet Konusuyla İlgili Taşımacılık Yapanların K2 Yetki Belgesi Almaları Gerekmektedir.  (İndirimli listeden faydalanmak isteyenler için son tarih 25.02.2006’dır.)

ÖZET: Karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunanların Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi almaları yükümlülüğü getiren 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak firmaların K2 Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

Yurtiçi taşımacılık faaliyetlerini üç başlık altında toplayan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yapılan taşımacılık faaliyetine göre aşağıdaki yetki belgelerinden uygun olanının alınması gerekmektedir.
Kl Yetki belgesi: Yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara verilen belge,

K2 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak firmalara verilen belge,

K3 Yetki belgesi: Yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir.
Yurt içi yük ve eşya taşımacılığı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için ve firmaların aktiflerinde kayıtlı kamyon veya kamyonetler için söz konusu belgenin alınması gerekmektedir. Belgelerin alınmaması halinde para cezası ve trafikten men etme cezası uygulanacaktır.
25.02.2006 tarihine kadar uygulanacak indirimli Yetki Belgesi ücretleri:

BELGE TÜRÜ

TAM ÜCRET
25.02.2006 tarihine kadar %87 indirimli ücret
K1
10 000 YTL
1 300 YTL
K2
5 000 YTL
650 YTL
K3
5 000 YTL
650 YTL

Taşıt kartı ücreti, her taşıt için 50 YTL.dır.
Geçici Madde 11 — a) Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25/2/2008 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde %87 oranında indirim uygulanır.
K Türü (K1, K2, K3) yetki belgesi alacak olanlardan İstanbul bölgesine dahil olanların, 25.02.2006 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığı’nın aşağıda adresi belirtilen İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Hava Limanı, Shell İstasyonu yanı
Yeşilköy/İstanbul
Telefon: 0 (212) 465 58 00 (4Hat)

Önemli Not:
K Türü (K1, K2, K3) yetki belgesi alacak olanlar; 25 Şubat 2006 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığına, Bölge Müdürlüklerine veya TOBB’a bağlı yetkilendirilmiş odalara bir dilekçe ile başvurmaları yada ilgili Banka hesaplarına yetki belgesi ücretini yatırdıklarına dair ellerinde dekont olması halinde 25 Şubat 2006 tarihinden önce sağlanan ücret indirimi ve diğer tüm kolaylıklardan yararlanabileceklerdir.

 

 

 

Ek 1: K1 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
Ek 2: K2 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
Ek 3: K3 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
Ek 4: Banka Hesap Numaraları
Saygılarımızla,
SERVER YMM A.Ş.
EK:1
K1  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
            (TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
 2. Başvuru formu (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri  ile nüfus cüzdanı örnekleri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 6. Yetki belgesi talep edene  ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri
 7. Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 8. Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için,  25.02.2004 tarihinden önce nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu belgelemek üzere:

Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi  olduğunu gösterir bir yazı/belge
-Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından herhangi birinde  kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Esnaf ve Sanatkarlar Odasına veya benzer statüde bir meslek odasına kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinden alınacak  bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Yetki belgesi talep edenin 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen  belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.
9.       Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin  yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

 1. 25.02.2004’den önce faaliyette bulunmayanlar ile her ne surette olursa olsun 25.02.2006’ya kadar yetki belgesi almamış olan gerçek kişilerin,  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)
 2. 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesi (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)

 

NOT:
1)Yurt içi eşya  taşımalarında,  K1  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                             EK:2
        K2  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
  ( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ  EŞYA TAŞIMACILIĞI )

 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
 2. Başvuru formu (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin  nüfus cüzdanı örnekleri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
 6.  Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 7. Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için:  

-25.02.2004 tarihinden önce esas iştigal konusu ile ilgili olarak vergi mükellefi olduğunu  belgeleyen vergi    dairelerinden alınmış yazı,
-Yetki belgesi talep edenin, 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen  belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.

 1.  Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin  yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

9.   Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal  taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği
NOT:
 1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya  taşımalarında,   K2  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına   kayıt ve tescil edilmiş özmal  taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
           
 2)  Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 yetki belgesi  için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)

 

         EK: 3
         K3  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
         (TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK  EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)
1.       Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2.       Başvuru formu (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
3.       Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri  ile nüfus cüzdanı örnekleri
4.       Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5.       Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
6.       Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri
7.       Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
8.        Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için,  25.02.2004 tarihinden önce nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu belgelemek üzere:
Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi  olduğunu gösterir   bir yazı/belge
-Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından herhangi birinde  kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Esnaf ve Sanatkarlar Odasına veya benzer statüde bir meslek odasına kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinden alınacak  bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
– Yetki belgesi talep edenin 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen  belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.

 

9.  Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları
     ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları  
10. Gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve   tescil edilmiş en az  30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt  filosu (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)
11.  5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar  bu şart aranmayacaktır.)
NOT:
 1) Ev ve büro eşyası  taşımalarında,   K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına  kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
           
 2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
                                                                                                                                             Ek.4
Belge ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları:

HESAP NUMARALARI *

BÖLGE ADI
T.C. ZİRAAT BANKASI
T.C. VAKIFLAR BANKASI
ANKARA
7071889-5003
00158007280005003
ANTALYA
7071889-5004
00158007280005004
BURSA (ÇANAKKALE)
7071889-5005
00158007280005005
DİYARBAKIR
7071889-5006
00158007280005006
ERZURUM
7071889-5007
00158007280005007
İSTANBUL
7071889-5008
00158007280005008
İZMİR
7071889-5009
00158007280005009
ADANA (MERSİN)
7071889-5010
00158007280005010
SAMSUN
7071889-5011
00158007280005011
TRABZON
7071889-5012
00158007280005012
BOLU
7071889-5013
00158007280005013
SİVAS
7071889-5014
00158007280005014
TOBB’ a bağlı odalarca düzenlenecek K Türü yetki belgelerinin ücretlerinin yatırılması için kullanılacak Banka Hesap Numaraları:
7071889-5015
00158007285172387

** Belge müracaatları hangi bölge müdürlüğünden yapılmış ise o bölgeye ait hesap numaraları kullanılacaktır.
*** Genel Müdürlükten yapılan belge müracaatlarında Ankara Bölge Müdürlüğü hesapları kullanılacaktır.