7103 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklendi.

• Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere ücret istisnası getirildi.

• Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret tanımına girdiği belirtildi.

• Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin kalıcı düzenleme yapıldı.

• Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlandı.

• 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.

• Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyeti 1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırıldı.
27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ la muhtelif Kanunlarda değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Değişikliklerde ve düzenlemelerde bulunulan Kanunların bir kısmı aşağıdaki gibidir.

✓ Vergi Usul Kanunu,

✓ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

✓ Harçlar Kanunu,

✓ Katma Değer Vergisi Kanunu,

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

✓ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,

✓ 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

✓ 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

✓ Kurumlar Vergisi Kanunu.

Söz konusu Kanunlarda yapılan bu değişikler özetle aşağıdaki gibidir.

✓ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiştir. Düzenleme ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte ödenmesi ve maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz konulmaması esası getirilmiştir. (madde 2) (1.4.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir)

Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. Bu durumda satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenleyecektir. (madde 3)

✓ İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, işverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu gelir vergisinden istisna edilmiştir. (madde 4)

✓ Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. (madde 5)

✓ Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (madde 6)

✓ Gelir Vergisi Kanunun 61 inci maddesine eklenen 7’nci bent ile “ hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olduğu belirtilmiştir.

Bu bendin eklenmesi ile uygulamada ikale sözleşmesi olarak adlandırılan ve işçi ve işverenler arasında işin sonlandırılmasına bağlanan çeşitli tazminat vb ödemelerin de Gelir Vergisi Kanunu bakımından ücret niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Bu düzenleme öncesindeki durumda Maliye Bakanlığı ile mahkemeleri arasında görüş farklılığı bulunmaktaydı. Böylelikle tartışmalı olan bir konu netleştirilmiştir. (Madde 7)

✓ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlarına istinaden mükelleflerden talep edilebilen ve bu kurum ve kuruluşların görevlerinin ifası için zorunlu ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik düzenlenme yapılmıştır. (madde 8)

✓ Kurumlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü Vergi Usul Kanununun 9’uncu maddesine taşınmış, ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı olacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Ayrıca limited şirket ortaklarının tasfiye öncesi dönemlerle ilgili amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olacakları belirtilmiştir. (madde 9)

✓ Vergi Usul Kanuna eklenen 278/A madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu karan olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. ( madde 10)

✓ Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir. Söz konusu düzenleme 27/03/2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (madde 11)

✓ VUK 353’üncü maddede yapılan değişiklikle elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ilişkin düzenleme yapılmıştır. Belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi, özel usulsüzlük cezasını gerektirecektir. (madde 12)

✓ VUK’nın mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklikle Kanunun 107/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili belirleme yapılmıştır. (madde 13)

✓ Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376’ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmıştır. Daha önce bu indirim üçte bir oranında uygulanmaktaydı. (madde 14)

✓ 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme 27/03/2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (madde 15)

✓ VUK’ya eklenen Geçici 30’uncu madde ile yatınm, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (madde 16) (1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına uyum sağlanmıştır. Bu kapsamda minibüs yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan, otobüs ise yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan araç olarak tanımlanmıştır. Daha önce minibüs ile otobüs arasında sınır 15 kişi idi. (madde 17) (1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletlerin 197 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirileceği belirtilmiştir. (madde 18) (1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanların 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirileceği belirtilmiştir. (madde 19) (1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 11 inci maddesine sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir. (madde 20) (1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Harçlar Kanununda değişiklik yapılarak açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınacağı belirtilmiştir. (madde 22)

✓ Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (madde 29) (1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir)

✓ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (madde 30)

✓ 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (madde 31) (1.5.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen Geçici 35’inci madde ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin sporculara yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisinin, kanuni süresi içerisinde beyan edilip ödenmesinden sonra bu kesintilerin spor kulüplerince veya sermaye şirketlerince oluşturulan özel bir hesaba ilgili vergi dairesi tarafından beş işgünü içinde aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (madde 35)(1.5.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir)

✓ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. (madde 51)

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri değiştirilmiştir. Ekli listeler kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla tespit edilmiştir.

✓ ÖTV Kanunu (IV) sayılı listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Savunma Sanayii Müsteşarlığına teslimi veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithali ÖTV’den istisna edildiği belirtildi. (madde 57)

✓ ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (madde 59)

✓ ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün olmadığından, yapılan düzenleme ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. (madde 60)(1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir)

✓ Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin düzenleme 1/1/2019 tarihinden (1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere), geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. (madde 74)

✓ Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlardan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alanları 31/12/2019 tarihine kadar doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek ve tüzel kişiler adına 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.(madde 88)

✓ 7103 sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesi ile hurda indirimi olarak nitelendirilebilecek bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 31/12/2019 tarihine kadar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilecektir. (geçici madde 1)

Yapılan değişikliklerle, düzenlemelerin önceki hali ile birlikte aşağıda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. 7103 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesi farklı yürürlük tarihleri belirlediğinden hangi düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

7103 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız