01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve miktarlar (25.12.2006)

                                           VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 364)
 
    213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
    Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 yılı için %7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.
    Tebliğ olunur.
 
 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
 
 
2007 Yılında
MADDE NO – KONUSU    
Uygulanacak Miktar (YTL)
MADDE 104-    İlanın şekli    

 
1- İlanın vergi dairesinde yapılması    1.290
 
3- İlanın;     

 
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla    

 
gazetede yapılması     1.290-129.000
 
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca    

 
yapılması    129.000 ve aşması halinde
MÜKERRER    
 

MADDE 115-    Tahakkuktan vazgeçme    15
MADDE 177-    Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri    

 
1-Yıllık;    

 
– Alış tutarı    100.000
 
– Satış tutarı    140.000
 
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı    56.000
 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı    100.000
MADDE 232-    Fatura kullanma mecburiyeti    560
MADDE 252-    Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç    1,6
MADDE 313-    Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar    560
MADDE 343-    En az ceza haddi    

 
– Damga vergisinde    6,4
 
– Diğer vergilerde    13,9
 
 
2007 Yılında
MADDE NO – KONUSU    
Uygulanacak Miktar (YTL)
MADDE 352-    Usulsüzlük dereceleri ve cezaları     

 
(Kanuna bağlı cetvel)    

 
Birinci derece usulsüzlükler    

 

1- Sermaye şirketleri    75
 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı    49
 
3 – İkinci sınıf tüccarlar    24
 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi    

 
olanlar    12,7
 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler    6,4
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     3
 
İkinci derece usulsüzlükler    

 
1- Sermaye şirketleri    43
 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı    24
 
3- İkinci sınıf tüccarlar    12,7
 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi    

 
olanlar    6,4
 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler    3
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf    1,7
MADDE 353-    Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması    

 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması     139
 
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza    64.000
 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye    
 
Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması    139
 
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza    6.400
 
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza    64.000
 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen     

 
defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere     

 
ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması    139
 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara     

 
ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının     

 
üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması    3.000
 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde     

 
kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara    160
 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen    

 
matbaa işletmecilerine    490
 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren    

 
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda    

 
ve zamanda yerine getirmeyenlere    640
 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görev-    

 
lisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına    490
MÜKERRER    Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne    

MADDE 355-    uymayanlar için ceza    

 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında    1.390
 
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler    

 
hakkında    640
 
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında    300