01.04.2005 öncesinde başlanmış yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması

Yatırımların ve istihdamın teşviki genel tebliği 3 ile , 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak üzere yatırımlara başlayan ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.04.2005 tarihine kadar yatırımlarını tamamlayamamış olan mükelleflerin, söz konusu teşvikten ne şekilde yararlanacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

İlgili tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

                  YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ  NO: 3)

      1.Giriş

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun1 hükümleri çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak üzere yatırımlara başlayan ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun2 yürürlüğe girdiği tarihe kadar yatırımlarını tamamlayamamış olan mükelleflerin, söz konusu teşvikten ne şekilde yararlanacakları hususunda tereddütler bulunduğu anlaşıldığından bu hususlara ilişkin olarak yapılan açıklamalar tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

5084 sayılı Kanunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması için belli sayıda istihdam yaratma şartı aranmamıştır. Anılan Kanunda 5350 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu teşvikten yararlanmak için asgari 30 işçi istihdam etme şartı getirilmiş olup, bu değişikliklere ilişkin gerekli açıklamalar 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde3 yapılmıştır.

      2. Başlamış Yatırımlarla İlgili Uygulama
    
5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (a) fıkrası hükmü ile mükelleflere 5084 sayılı Kanunla tanınan haklar aynen korunmuştur.
    
2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin “Diğer Hususlar” başlığı altında düzenlenen (7) numaralı bölümünde, “5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 01/04/2005 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmaya hak kazanmış olan mükelleflerin, eski hüküm çerçevesinde teşvikten yararlanmaya devam etmelerine imkan tanınmıştır.” denilmiştir.
    
5084 sayılı  Kanunun, 5350 Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren illerde, 01/10/2003-01/04/2005 tarihleri arasında aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmek suretiyle yatırıma başladığını belgeleyenlerin de eski hükümler çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmaya hak kazanmış mükellefler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

– 5084 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olması,
– Akreditif açtırılması,
– Yatırımın büyüklüğü ile uyumlu altyapının hazırlanması,
– Yatırımla ilgili ithalat, bina-inşaat yapımı ve makine – teçhizat alımına ilişkin   harcamalara başlanılarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtların yapılması,
– Yatırımın gerçekleşme durumunun Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge   Yöneticiliğine, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmiş olması.
    
Buna göre yatırıma başladığını belgeleyen söz konusu mükellefler, 5084 sayılı Kanunda 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümler çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceklerdir.
    
Öte yandan bu durumda olup da 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmamak suretiyle muhtasar beyannamelerini vermiş olan mükellefler hakkında da Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılabileceği tabiidir.    
    
Tebliğ olunur.