5535 sayılı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren taşıtlar ve yapılacak işlemler

27 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile ; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren taşıtlar, yararlanabilecek mükellefler ve konuyla ilgili olarak mükellefler, vergi daireleri, İl Özel İdareleri ve Trafik Tescil Kuruluşları tarafından yapılacak işlemler ve diğer hususlar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

                                    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ, (SERİ NO: 27)
 
08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun[1] 4 üncü maddesinde; “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanların, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilir. İl özel idarelerinin, bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî  veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. Hurdaya çıkarılacak taşıt üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenir. ” hükmü  yer almaktadır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I-        Madde Hükmüne Giren Taşıtlar

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun         4 üncü maddesinin kapsamına motorlu kara taşıtları girmektedir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun[2] 5 inci ve 6 ncı maddelerinde motorlu kara taşıtları sayılmıştır. Buna göre, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun     6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde  yer alan düzenleme kapsamında bulunmaktadır.

II-      Madde Hükmünden Yararlanabilecek Olan Mükellefler

Madde hükmünden;
a) İlgili trafik sicilinde adlarına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan,

b) Maddede sayılan motorlu kara taşıtlarını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.

III-    Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5535 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun” un 4 üncü maddesi iki fıkra halinde düzenlenmiştir. (1) inci fıkrada yer alan düzenleme adlarına Kanun kapsamında kayıtlı taşıt bulunan mükelleflerle ilgilidir. (2) nci fıkra ise, Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden önce motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş bulunan mükellefleri kapsamaktadır.

Maddenin (1) inci ve (2) nci fıkralarında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar (bu tarih dahil) Karayolları Trafik Yönetmeliği[3] hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla, il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- Vergi Dairesine Başvuru

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine ve ilgili trafik şube veya bürosuna ibraz etmek üzere; 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.

b) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

2- Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; madde hükmünden yararlandırılarak hurdaya çıkarma işlemlerine tabi tutulacak taşıtların ilgili trafik sicilindeki kayıtları üzerindeki hacizlerden yalnızca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun[4] hükümlerine göre tatbik edilmiş olanlar kaldırılacaktır. Ancak, söz konusu taşıtlar üzerinde üçüncü şahıslar tarafından konulmuş olan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi motorlu kara taşıtının il özel idaresine devrine engel teşkil edecek şerhlerin bulunması durumunda, bu şerhler kaldırılmadıkça mükellefler söz konusu hükümden yararlandırılmayacaktır.

    Bu sebeple, getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bedelsiz devretmek istedikleri taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge (EK:7) almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

İlgili vergi dairesinden, 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükellefler, trafik tescil kuruluşuna tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:2) ile başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden (08/07/2006) önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin bir örneğini söz konusu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- İl Özel İdarelerine Başvuru

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde herhangi bir belirleme yapılmadığından, mükellefler diledikleri il özel idaresine taşıtlarını bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Mükellefler vergi dairesinden ve trafik tescil kuruluşundan söz konusu yazıları aldıktan sonra, ilgili il özel idaresine, tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:3) ile başvurarak taşıtlarını teslim edeceklerdir. Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise söz konusu dilekçelerine noter satış senedinin bir örneğini ekleyeceklerdir.

İl özel idareleri tarafından taşıtın teslimi sırasında tebliğin ekinde yer alan (EK:4) bir tutanak düzenlenecektir.

Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

4- Taşıtın Hurdaya Ayrılması

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda taşıtlarını il özel idarelerine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya ayırmak için, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:5) ve ekleriyle birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin, madde hükmüne göre önce söz konusu aracı adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerektiğinden, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:6)  ve ekleriyle birlikte noter satış senedinde göstermiş oldukları ikamet veya iş adreslerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirdikten sonra hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

Trafik tescil kuruluşlarınca, madde hükmüne göre yapılacak kayıt, tescil ve hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

IV-    Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

Mükellefler tarafından bu tebliğin III üncü bölümünde yer alan şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Mükellefiyet kaydı bulunmayanlarca herhangi bir vergi dairesine başvuru yapılabileceğinden, bu şekilde yapılan başvurular üzerine vergi dairesi başvuru sahibinin öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, taşıtın bağlı olduğu motorlu taşıtlar vergi dairesinden taşıt üzerindeki 6183 sayılı Kanuna göre hacizlerin kaldırıldığını belirtir yazı geldiğinde, vergi daireleri gerekli işlemleri tesis edecekler; ancak amme alacağının borçlunun sair mal varlığından tahsilini sağlayacak tedbirleri de alacaklardır.

2-       Taşıtın Bağlı Bulunduğu Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu onaylandıktan sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında bedelsiz olarak teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. Trafik tescil kuruluşları tarafından başka vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kaldırıldığının da bildirilmesi halinde söz konusu bilgi ilgili vergi dairesine yazıyla bildirilecektir.

Ayrıca, bu hükme göre hurdaya ayırma işlemine tabi tutulan taşıtlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları mükelleflere iade edilmeyecektir.

V-      İl Özel İdareleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; mükellefler taşıtlarını, diledikleri il özel idarelerine bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen örneği tebliğe ekli dilekçe (EK:3) üzerine, il özel idareleri kendilerine teslimi yapılan taşıtı tebliğ ekinde yer alan tutanakla (Ek:4) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir.

Söz konusu tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

VI-    Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak üzere bu Tebliğin III/2 numaralı bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, ilgili trafik tescil kuruluşları taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi taşıtın hurdaya ayrılmasını engelleyen şerhlerin bulunup bulunmadığını araştıracaklardır. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu şerhlerin bulunduğunun tespiti halinde, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhler kaldırılmadan mükelleflere belge (EK:7) vermeyeceklerdir.
Bu belgeyi almak üzere; taşıt tescil belgesinde taşıt sahibi olarak gözüken kişi veya kanuni vekili, 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile satın alınmış ancak alıcıları adına tescil ettirilmemiş taşıtlar için alıcı kişi yada kanuni vekili tarafından herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilecektir. Farklı bir tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu ile en seri şekilde yazışma yapılacak ve belge müracaat edilen tescil kuruluşunca düzenlenecektir.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (2) nci fıkrası hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda, ilgili trafik tescil kuruluşları mükelleflerden maddenin yürürlük tarihi olan 08/07/2006 tarihi öncesi noter satış sözleşmesi isteyecekler, noter satış sözleşmesi getirmeyen veya noter satış sözleşmesi bu tarihten sonra olan mükelleflerle ilgili olarak bu kapsamda herhangi bir işlem tesis etmeyeceklerdir.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin 5535 sayılı Kanuna göre hurdaya ayırmak üzere il özel idarelerine teslim ettikleri taşıtları, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarılmadan önce, noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu tescil kuruluşu tarafından  alıcı adına tescil edilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

2-       Hurdaya Ayırma İşlemleri

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna yapılmış ise, taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar ve dosya kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğu karşılaştırılacaktır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre taşıtın hurdaya ayırma işlemi yapılacaktır.

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşu dışında başka bir tescil kuruluşuna yapılmış ise, başvuruyu alan tescil kuruluşu taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu karşılaştıracak, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi halinde, plakaları kesmek suretiyle iptal edecek, ibraz edilen belgelerin suretlerini e-posta yoluyla, asıllarını ise PTT yoluyla  taşıtın hurda işlemi yapılmak üzere kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşuna  gönderecektir.

Taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu e-posta yoluyla gelen belgelere göre taşıtı hurdaya ayıracak, PTT yoluyla gelen evrakları da taşıtın dosyasına koyacaktır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi gereği, söz konusu aracın noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin tescil kuruluşunda alıcı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılarak, hurdaya ayırma işleminin tamamlanması gerekmektedir. Taşıtlar il özel idaresine bedelsiz olarak teslim edildiğinden ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından,  tescil işlemi ile hurdaya ayırma işlemi aynı anda yapılacak, ancak tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, hurdaya ayrılma işleminin tamamlanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde taşıtın kayıtlı bulunduğu motorlu taşıtlar vergi dairesine, taşıtın teslim edilmiş olduğu il özel idare müdürlüğüne ve hurdaya ayırma müracaatının yapıldığı trafik tescil kuruluşuna, taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten bir yazı gönderilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin hacizleri kaldıracak ve taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden kayıtlı olduğu vergi dairesine yazdıkları yazıda kaldırılan hacizlerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz koyma işlemleri belediyeler, il özel idareleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. kurum veya kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu tahsil daireleri tarafından konulmuş hacizler varsa bunlar da kaldırılacak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu tescil kuruluşlarınca ilgili tahsil dairesine ayrıca bildirilecektir.

Hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

VII-  Diğer Hususlar

Mükellefler tarafından 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden faydalanmak üzere yapacakları başvurularda işlem tarihi olarak mükelleflerin il özel idaresine başvuru tarihleri esas alınacaktır. Bu sebeple mükelleflerin 31/12/2006 tarihine kadar il özel idarelerine başvurmaları ve taşıtlarını bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmakla birlikte işlemlerini tamamlamayan mükellefler madde hükmünden faydalanamayacağından, bu durumda olduğu tespit edilenler hakkında motorlu taşıt vergileri ile buna bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının takibine devam edileceği tabiidir.
5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; il özel idarelerinin madde kapsamında teslim aldıkları hurda taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

Öte yandan bu faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacaktır.

EK: 1
 
……………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
…….Trafik Tescil Kuruluşunda ……….plakalı ve adıma tescilli bulunan/…..tarihli noter satış senedi ile satın aldığım taşıtı, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 31/12/2006 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla,………. İl Özel İdare Müdürlüğüne bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.
08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetimin bulunmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim…./…./2006
    
ADI – SOYADI (UNVANI)
İMZA
VERGİ KİMLİK NO:………………..
T.C. KİMLİK NO    :…………….
ADRES VE TELEFON:
…………………………………
…………………………………

EK:
Noter Satış Senedi Örneği (Yalnızca motorlu kara taşıtını 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ekleyecektir.)

EK: 2
……………. TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………..Trafik Tescil Şube …………………plakalı ve adıma tescilli bulunan/…..tarihli noter satış senedi ile satın aldığım taşıtı, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 31/12/2006 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla,………. İl Özel İdare Müdürlüğüne bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.
Taşıt üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim.  …/…./2006
    
                 ADI – SOYADI (UNVANI)
                              İMZA

VERGİ KİMLİK NO:………………..
T.C. KİMLİK NO    :…………….
ADRES VE TELEFON:
…………………………………
…………………………………
EKLER:
1- Vergi Dairesinden Alınan Yazı (08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektirecek başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmadığına dair)
2- Noter Satış Senedi Örneği (Yalnızca motorlu kara taşıtını 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ekleyecektir.)

EK: 3
                            
……………. İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE
………..Trafik Tescil Kuruluşunda…………….plakalı ve adıma tescilli bulunan/…..tarihli noter satış senedi ile satın aldığım taşıtı, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek hurdaya çıkarılması şartıyla, müdürlüğünüze bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.
İstenilen belgeler ilişiktedir.
    
Gereğinin yapılmasını arz ederim…./…/2006
                    ADI – SOYADI (UNVANI)  
                                                                                           İMZA
VERGİ KİMLİK NO:………………..
T.C. KİMLİK NO    :…………….
ADRES VE TELEFON:
…………………………………
…………………………………
EKLER:
 
HURDA ARAÇ TESLİM TUTANAĞI
I – TAŞITINI TESLİM EDEN MÜKELLEF BİLGİLERİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI    
T.C. KİMLİK NUMARASI    
ADI-SOYADI (UNVANI)    
ADRES VE TELEFON    
II – TAŞIT BİLGİLERİ
PLAKA NO    
MARKASI    
MODELİ    
CİNSİ    
TİPİ    
MOTOR NO    
ŞASİ NO    
MOTORLU ARAÇ TRAFİK     BELGESİ SERİ NO:    
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ SERİ NO:    
III – İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ BİLGİLERİ
ADI SOYADI    
GÖREVİ    
KURUM SİCİL NO    

1- Vergi Dairesinden Alınan Yazı (08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektirecek başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmadığına dair)

2 – Trafik Tescil Kuruluşundan Alınan Yazı (Taşıt üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair)

3- Noter Satış Senedi Örneği (Yalnızca motorlu kara taşıtını 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ekleyecektir.)

4- Bedelsiz olarak teslim edilecek taşıtın Motor No:………………                   Şasi No.:………………….
5- Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesinin” örneği.

EK: 4
YUKARIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TAŞIT 5535 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE TESLİM ALINMIŞTIR.
TESLİM EDEN            TESLİM ALAN
ADI-SOYADI UNVANI            ADI SOYADI
İMZA/KAŞE            İMZA/MÜHÜR

•   Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecektir.
•   Tutanağın bir nüshası, taşıtı teslim alan il özel idaresinde muhafaza edilecektir.

EK: 5
……………. TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………….Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde ………………….plaka ile tescilli bulunan taşıtımı, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre hurdaya çıkarmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …/…./2006
    
                                       ADI – SOYADI (UNVANI)
                                                       İMZA
VERGİ KİMLİK NO:………………..
T.C. KİMLİK NO    :…………….
ADRES VE TELEFON:
…………………………………
…………………………………
EKLER:
1-       Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi”
2-       Hurda Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği
3-       3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”
NOT : Bu dilekçeyle birlikte taşıtın plakaları da teslim edilecektir.
 

EK: 6
……………. TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………….Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde ………………….plaka ile  tescilli bulunan ve …………..Noterliğinin ../…/…. tarihli ve ………………..yevmiye No.lu Noter Satış Senedi ile iktisap ettiğim taşıtımı, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 31/12/2006 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla,………. İl Özel İdare Müdürlüğüne bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.
İlişikte bulunan Noter Satış Senedi ile sahibi bulunduğum taşıtımın trafik tescil işlemlerinin adıma yapılarak, taşıtımın hurdaya ayrılmasını arz ederim. …/…./2006
    
                     ADI – SOYADI (UNVANI)
                              İMZA
VERGİ KİMLİK NO:………………..
T.C. KİMLİK NO    :…………….
ADRES VE TELEFON:
…………………………………
…………………………………
EKLER:
1-       Noter Satış Senedinin Aslı
2-       Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi”
3-       Hurda Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği
4-       3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”
NOT : Bu dilekçeyle birlikte taşıtın plakaları da teslim edilecektir.
 
 
EK: 7
T.C.
……………VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
Sayı   : ……………                                                                             Tarih : …………….
Konu : …………….                                      Saat  : …………….
           Plakalı araç
…………..İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE
Şubemizde/Büromuzda….…………… plakada …………………………………  adına tescilli bulunan aşağıda özellikleri yazılı aracın dosyasında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında başka bir takyidat bulunmamakta olup, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.
    İşbu belge, ilgilinin ……………….tarihli dilekçesine istinaden düzenlenmiştir.
    Bilgilerinize arz/rica ederim.
Trafik Tescil Şb. Md/ Büro A.
           İmza/ Mühür
MARKASI            :
MODELİ            :
CİNSİ                :
TİPİ                :
RENGİ                      :
ŞASE NO            :
MOTOR NO            :
TESCİL BELGE SERİ NO    :