AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar

3 sıra nolu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 sıra nolu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara ilave olarak yapılan açıklamalar ile iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemlere yönelik açıklamalarda bulunulmuş ve AT yüklenicilerine ÖTV iadesi yapmaya yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri belirtilmiştir

                     TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 3)
 
    Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB’nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemler çerçevesinde yapılan mal ve hizmet alımları, işler ve işlemlere ilişkin Türkiye ile AB arasındaki idari işbirliğine dair kuralların ortaya konulması amacıyla imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "Çerçeve Anlaşma", Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 26/2/2005 tarih ve 25739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/2/2005 tarih ve 5303 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 17/3/2005 tarih ve 2005/8636 sayılı Kararla onaylanmak suretiyle 15/4/2005 tarih ve 25787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
   Çerçeve Anlaşmanın eki "İşbirliğinin Genel Esasları" başlıklı EK A metnin 8/5 inci maddesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu istisna ve yapılacak iadenin uygulama usul ve esasları ise, 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği1nin "III-Özel Tüketim Vergisi İstisnasının Uygulaması" başlıklı bölümünde belirlenmiştir.
  
   Bu tebliğde, Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara ilave olarak yapılan açıklamalar ile iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemlere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
    
I. AT Yüklenicileri Tarafından Ödenen Özel Tüketim Vergisinin İadesi
    
    AT yüklenicileri, Çerçeve Anlaşma kapsamında olup, bu Anlaşmanın vergi muafiyetlerine ilişkin hükümlerinin uygulanmaya başlanmış sayıldığı 10 Eylül 2000 tarihinden sonra imzalanan ve sonuçlanan veya halen devam eden AT sözleşmeleri kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yaptırdıkları işler nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerini, aşağıdaki usul ve esaslara uygun olarak iade alabileceklerdir.
    
1. Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Almış Bulunan AT Yüklenicileri
    
    Daha önce AT sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ve işlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almış bulunan AT yüklenicileri, AT sözleşmesi kapsamındaki harcamaları dolayısıyla ödedikleri özel tüketim vergilerini bu Tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen belgelerle birlikte, iş ya da ikametgah adreslerinin bulunduğu ildeki ekli listede yer alan vergi dairesine başvurarak iade alabileceklerdir. İş ya da ikametgah adresleri Türkiye’de bulunmayan AT yüklenicileri ise, iade talepleri için ekli listede isimleri belirtilen vergi dairelerinden herhangi birine başvurabileceklerdir.

2. Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Almamış Bulunan AT Yüklenicileri

    Daha önceden Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından KDV İstisna Sertifikası almamış olan AT yüklenicilerinin, öncelikle, Avrupa Birliği ya da Türkiye-Avrupa Birliği ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemlerle ilgili olarak imzalanan sözleşmenin; Çerçeve Anlaşma kapsamında olan bir AT sözleşmesi, kendilerinin de AT yüklenicisi olduğunu teyit etmeleri zorunludur. Bunun için AT yüklenicilerinin, başvuru taleplerini içeren dilekçe, sözleşme makamınca onaylı 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ekinde yer alan EK-1 Bilgi Formu ve sözleşmenin kendilerince tasdikli bir örneği ile birlikte Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
        
    Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat eden yüklenicilere, müracaatlarının uygun bulunması halinde, yapmış oldukları sözleşmenin Çerçeve Anlaşma kapsamına giren bir sözleşme olduğu, kendilerinin de bir AT yüklenicisi olduğunu belirtilen bir yazı verilecektir.

    AT yüklenicileri, bu yazı ve bu Tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen diğer belgelerle birlikte, iş ya da ikametgah adreslerinin bulunduğu ildeki ekli listede yer alan vergi dairesine başvurarak iade alabileceklerdir. İş ya da ikametgah adresleri Türkiye’de bulunmayan AT yüklenicileri ise, iade talepleri için ekli listede isimleri belirtilen vergi dairelerinden herhangi birine başvurabileceklerdir.
    
3. İade İçin İstenilen Belgeler
    
AT yüklenicileri;
    – İade talep dilekçesi,
    – Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazının veya KDV İstisna Sertifikasının tasdikli bir örneği,
    – Yararlanıcı veya sözleşme makamı tarafından onaylı ÖTV içeren mal alım listesi,
    – ÖTV içeren mal alımlarına ilişkin fatura veya benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri,
    – ÖTV içeren mal alımları içerisinde yer alan kendileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV listesi,
    ile birlikte vergi dairesine iade için başvuracaklardır.
    
    Hem yüklenici hem de yararlanıcı konumunda olan AT yüklenicileri, ÖTV içeren mal alım listesini sözleşme makamına, diğer AT yüklenicileri ise yalnızca yararlanıcıya onaylatacaklardır. Hem yüklenici hem de yararlanıcı konumunda olanlardan kasıt, sözleşme makamı ile imzaladığı AT sözleşmesini uygulayan, yürüten ve aynı zamanda da hibeden bizzat yararlananlardır.
    
    Fatura veya benzeri evrakın fotokopilerinin verilmesi halinde, AT yüklenicisi tarafından bu fotokopilerin aslının aynısı olduğuna dair bir şerh verilerek, varsa kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle onaylanması gerekmektedir.
    
    Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazının veya KDV İstisna Sertifikasının örneği ise, aslı gösterilerek iade talep edilen vergi dairesince tasdik edilecektir.

        Sözleşmesi devam eden AT yüklenicileri, ÖTV iade taleplerini üçer aylık dönemler itibariyle yapacaklardır. Sözleşmesi sona eren AT yüklenicileri ise ÖTV iade taleplerini sözleşmenin tamamlandığı tarihten itibaren yapabileceklerdir.
    
II. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
    
    İlgili vergi dairesince, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat eden AT yüklenicisine, öncelikle hiçbir vergi türünden mükellefiyet kaydı bulunmaması halinde potansiyel bir vergi kimlik numarası verilecektir. Eğer herhangi bir vergi türünden mükellefiyet kaydı varsa, buna ilişkin vergi kimlik numarasından iade dilekçesi kabul edilecektir.
    
    ÖTV iade taleplerinde, nakden veya mahsuben yapılacak iadeler, 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin mal ihracından doğan katma değer vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde işlem görecektir. İade için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da mal ihracı için öngörülen limitler geçerli olacaktır. AT yüklenicilerinin, bu tebliğin I/3 üncü bölümünde belirtilen belgelerin dışında belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.
    AT yüklenicileri tarafından iade talep dilekçesi ile birlikte ibraz edilen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazının veya KDV İstisna Sertifikasının örneği, aslı görülmek suretiyle Vergi Dairesi Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından tasdik edilecektir.
    Tebliğ olunur.
    
Ek-1: AT Yüklenicilerine Özel Tüketim Vergisi  İadesini Yapmaya Yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri Listesi
 
AT Yüklenicilerine Özel Tüketim Vergisi  İadesini Yapmaya  Yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri Listesi

Vergi Dairesinin Bulunduğu İl    Yetkili Vergi Dairesi Müdürlüğünün Adı
Adana    Yüregir
Adıyaman    Adıyaman Merkez
Afyonkarahisar    Kocatepe
Ağrı    Ağrı
Aksaray
Aksaray
Amasya    Amasya
Ankara    Hitit
Antalya    Kalekapı
Ardahan
Ardahan
Artvin
Merkez
Aydın    Efeler
Balıkesir    Kurtdereli
Bartın
Merkez
Batman
Merkez
Bayburt
Bayburt
Bilecik
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Merkez (Bitlis)
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Bursa    Ertuğrulgazi
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çorum
Merkez
Denizli    Pamukkale
Diyarbakır    Süleyman Nazif
Düzce
Düzce
Edirne    Arda
Elazığ
Hazar
Erzincan
Fevzipaşa
Erzurum    Kazımkarabekir
Eskişehir    Battalgazi
Gaziantep    Gazikent
Giresun
Giresun
Gümüşhane
Gümüşhane
Hakkari
Merkez
Hatay    23 Temmuz
Iğdır
Iğdır
Isparta
Davraz
İstanbul    Beyoğlu
İzmir    Çakabey
Kahramanmaraş    Aslanbey
Karabük
Merkez Karabük
Karaman
Karaman
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri    Erciyes
Kırıkkale
Irmak
Kırklareli
Merkez
Kırşehir
Kırşehir
Kilis
Kilis
Kocaeli    Tepecik
Konya    Selçuk
Kütahya
Çinili
Malatya    Fırat
Manisa    Mesir
Mardin
Merkez
Mersin    Uray
Muğla    Muğla
Muş
Muş
Nevşehir
Nevşehir
Niğde
Niğde
Ordu
Boztepe
Osmaniye
Osmaniye
Rize
Kaçkar
Sakarya    Ali Fuat Cebesoy
Samsun    19 Mayıs
Siirt
Siirt
Sinop
Sinop
Sivas
Kale
Şanlıurfa    Şehitlik
Şırnak
Şırnak
Tekirdağ    Namık Kemal
Tokat
Tokat (Merkez)
Trabzon    Hızırbey
Tunceli
Tunceli
Uşak
Uşak
Van
Merkez
Yalova
Yalova
Yozgat
(Merkez) Yozgat
Zonguldak    Uzunmehmet