Avans olarak yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifatı

                                                                        Gelir Vergisi Sirküleri/54

1-Konu:

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, üreticilerden satın alınan tütünler için avans olarak yapılan ödemelerde uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Üretici Tütün Satışlarının, Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tescili

03.01.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınıp satılmakta olup, üreticiden alınan tütünlerin tütün satış merkezlerine veya Kuruma tescili kaydıyla dahilde alınıp, satılması, nakledilmesi ile standartlara uygun olan tütünlerin ihracı serbest bulunmaktadır.

28.03.2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5478 sayılı Kanunla 4733 sayılı Kanuna geçici 4 üncü madde eklenmiş olup, anılan madde de 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen tütün satımında Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılan tescilin, Gelir Vergisi uygulaması bakımından ticaret borsalarına tescil hükmünde olduğu belirtilmiştir.

3-Sözleşme Esasına Göre, Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı

Bilindiği üzere satıcının, bir ürünün belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmesi, önceden satış veya alivre satış olarak isimlendirilmektedir. Bu akit türü, ürünün belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmekte olup, genellikle tarladaki mahsul ve ağaçtaki meyveler için yapılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, kimlerin vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Aynı maddenin 11 numaralı bendinde, çiftçilerden satın alınan zirai ürünlerin bedeli üzerinden (avans olarak ödemeler dahil) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmış olup tevkifat nispetleri en son 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilmiş bulunmaktadır.

Önceden satış işlemlerinde, indirimli oranlarda vergi tevkifatından yararlanılabilmesi için uyulması gereken esaslar ise 185 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 6 ncı bölümünde ve 190 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3-c bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, sözleşmeli üretim esasına göre üretilen ve satışı yapılan tütün için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılan tescil, gelir vergisi uygulaması açısından ticaret borsalarına tescil hükmünde olduğundan, bu şekilde satışı yapılan tütünler için yapılan (avans olarak yapılanlar dahil) ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 11 numaralı bendinin (b/i) alt bendine göre % 2 gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.