Aylık pirim ve hizmet belgelerinin e-bildirge yoluyla gönderilmesi

Toplu iş sözleşmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Sigortalar Kurumu’na  e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi konulu 16-380 Ek genelge yayınlanmıştır.

                                                                        GENELGE     16- 380 EK   
    
I- GENEL AÇIKLAMALAR:

Bilindiği üzere, 07/05/1983 tarihli, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde, toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Kurumumuza verilmesi halinde sözkonusu prim belgelerine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmamakta, ayrıca muhteviyatı prim tutarlarının aynı süre içinde ödenmesi halinde gecikme zammı da tahakkuk ettirilmemektedir.
    Yine bilindiği üzere, e-Bildirge uygulaması ile, yalnızca cari aya ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri internet üzerinden Kurumumuza gönderilebilmekte, buna karşın toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin olarak düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ise, kağıt ortamında düzenlenmek suretiyle Ünitelerimize elden verilmekte ya da posta kanalıyla gönderilmektedir.

    Ancak, toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak kağıt ortamında düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların sayısının çok fazla olması nedeniyle bu belgelerin gerek işverenlerce düzenlenmesi, gerekse belgelerdeki bilgilerin Ünitelerimizdeki kullanıcılar tarafından sisteme girilmesi uzun zaman aldığından konu, Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, bu hususta alınan 01.12.2005 tarih, VIII-948 sayılı karar ile; işverenlerce, toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar olan süre içerisinde zorunluluğa tabi tutulmaksızın internet üzerinden e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi uygun görülmüştür.

    Yönetim Kurulumuzca alınan sözkonusu karar gereğince, bilgisayar programlarında gerekli düzenlenmeler yapılmış olup, konu ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

II- İŞYERİNİN BAĞLI BULUNDUĞU SİGORTA İL/ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU:
Toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu iş

sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar olan süre içinde Kurumumuza internet ortamında (e-bildirge kanalıyla) gönderilebilmesi için, öncelikle
toplu iş sözleşmesinin Kurumumuzu ilgilendiren bölümlerinin (toplu iş sözleşmesinin ilgili olduğu dönem ve tarafların imzasının bulunduğu sayfalar vs) noter tasdikli bir suretinin ya da aslının ünitelerimizce görülmesini müteakip ilgili belge üzerine “aslı görülmüştür” şeklinde şerh düşülüp İşveren Tescil Servisi Şefi/Sorumlusu tarafından imzalanmış fotokopisi, dilekçe ekinde işyerinin işlem gördüğü ilgili Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğümüze ibraz edilmek suretiyle başvuruda bulunulacaktır.
İşverenlerce dilekçe ekinde ibraz edilen toplu iş sözleşmesine istinaden ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün İşveren Tescil Servisinde görevli personel tarafından, işveren ana menüden 1-3-1 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen TESCİL BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK ekranları vasıtasıyla,  “Toplu İş Sözleşmesi” kodu “E:Evet” olarak işaretlenerek sözkonusu dilekçe ve eki toplu iş sözleşmesi Ünitede görevli supervısore  intikal ettirilecek, supervısor tarafından da yine işveren ana menüden 9-1-3-6 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLECEK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN DÖNEM VE TARİH GİRİŞ programlarında yer alan,
 İŞLEM KODU……: _  (E:Ekleme, I:İnceleme, S:Silme)                           
 İŞYERİ SİCİL NO.:     01 __ _______ 006    – __                             
 ARACI NO        :    __                                                          
 İŞYERİ ÜNVANI   :                                                              
 BAŞLANGIÇ DÖNEMİ : __ / ____                                                    
 BİTİŞ DÖNEMİ            : __ / ____                                                    
 TİS İMZA TARİHİ         : __ / __ / ____   

Bölümlerinden  BAŞLANGIÇ DÖNEMİ bölümüne toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarının ilişkin olduğu ilk ay, BİTİŞ DÖNEMİ bölümüne  toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarının ilişkin olduğu son ay, TİS İMZA TARİHİ bölümüne ise toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarih kaydedilecektir.

    Sözkonusu bilgiler supervısor tarafından sisteme eksiksiz olarak kaydedildikten sonra dilekçe ve eki toplu iş sözleşmesi işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili sigorta primleri (işveren) servisine gönderilecek, böylece toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, internet üzerinden gönderilmesi mümkün olacaktır. Aksi halde, yukarıda belirtilen işlemler yapılmadan sözkonusu belgeler internet üzerinden Kurumumuza gönderilemeyecektir.

    Örnek- (X) Belediyesince 03.07.2006 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden 2005/Ocak – 2006/Mayıs aylarında çalışması bulunan sigortalılara ilişkin olarak geriye yönelik ücret farkı ödendiği varsayıldığında, işverence, ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet kanalıyla gönderilmesi hususunda işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine, İşveren Tescil Servisince toplu iş sözleşmesi kodu “E:Evet” olarak işaretlenerek, supervısor tarafından İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLECEK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN DÖNEM VE TARİH GİRİŞ menüsünden işlem kodu ve işyeri sicil numarası girildikten sonra,

 BAŞLANGIÇ DÖNEMİ : 01/2005                                                     
 BİTİŞ DÖNEMİ             : 05/2006                                                   
 TİS İMZA TARİHİ         : 03/07/2006 olarak bilgisayara kaydedilecektir.

III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İSTİNADEN GERİYE YÖNELİK ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRET FARKLARINA İLİŞKİN EK NİTELİKTEKİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA KURUMUMUZA GÖNDERİLMESİ:
Toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin olarak düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet üzerinden gönderilmesi hususu Yönetim Kurulumuzca zorunluluğa tabi tutulmadığından, sözkonusu belgelerde kayıtlı sigortalı sayısının internet üzerinden gönderilmekle zorunlu tutulan sigortalı sayısının altında veya üstünde olduğu üzerinde durulmaksızın, bu nitelikteki prim belgelerinin toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuza kağıt ortamında verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır.
Örnek: 1-  Özel sektör işverenince, 20.06.2006 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden 2005/Temmuz – 2006/Nisan aylarında çalışması bulunan sigortalılara ücret farkı ödendiği varsayıldığında, sözkonusu ücret farklarına ilişkin olarak düzenlenen 2005/Temmuz-2006/Nisan aylarına ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, 31 Temmuz 2006 tarihi saat : 23:59’a kadar e-Bildirge kanalıyla Kurumumuza gönderilebilecektir.
Örnek : 2-  Resmi sektör işverenince, 23.06.2006 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden, 2005/Nisan – 2006/Şubat aylarında çalışması bulunan sigortalılara ücret farkı ödendiği varsayıldığında, bu defa 2005/Nisan – 2006/Şubat aylarına ilişkin olarak düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç 14.08.2006 tarihi saat : 23:59’a kadar e-Bildirge kanalıyla Kurumumuza gönderilebilecektir.
Öte yandan, toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, yukarıda belirtilen süre geçirildikten sonra e-bildirge kanalıyla gönderilmesine imkan bulunmadığından, sözkonusu belgeler daha önce olduğu gibi kağıt ortamında düzenlenmek suretiyle Kurumumuza elden verilecek ya da posta kanalıyla gönderilecektir.
Ancak bu durumda, her bir ek belge başına, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın son gününde yürürlükte olan aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası ve ek belgelerde kayıtlı prim tutarları için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.  

IV- DİĞER HUSUSLAR:
1- Toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken  ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar e-bildirge kanalıyla gönderilebilmesi için, bu belgelerin ait oldukları aylara ilişkin asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin daha önce internet üzerinden Kurumumuza gönderilmiş olması gerekmektedir.

Başka bir deyişle,  toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik ücret farkı ödenmesi gereken sigortalılara ilişkin asıl ve/veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri daha önce Kurumumuza kağıt ortamında verilmiş ise, sözkonusu ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmetlerinin internet ortamında gönderilmesi mümkün olmadığından bu nitelikteki prim belgeleri Kurumumuza yine kağıt ortamında verilecektir.
2- Toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında “Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (Ek)” seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen program vasıtasıyla, öncelikle ücret farkı ödenen aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin dönemi, türü ve daha önce internet kanalıyla gönderilmiş olan asıl veya ek belgede Kanun türü (4857-85084-05084-85350-05350)  seçilmiş ise Kanun türü de yazılarak, bu ay için daha önce internet üzerinden gönderilmiş olan asıl ve ek belgelerde kayıtlı tüm sigortalılar ekrana gelecektir.
 Ekrana gelen sigortalılardan toplu iş sözleşmesine istinaden ücret farkı ödenen sigortalılara, ilgili ayda geçerli olan sigorta primine esas kazanç üst sınırı ile prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak, yalnızca ücret farkı (sigorta primine esas kazanç tutarı) girilecek, sözkonusu seçenek vasıtasıyla prim ödeme gün sayısının bilgisayara girilmesi ise mümkün olmayacaktır.
3- “Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (Ek)” seçeneği vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgesinin dönemi, türü ve kanun çeşidi seçildikten sonra ekrana gelen ve daha önce Kurumumuza internet kanalıyla gönderilmiş bulunan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı sıfır olan veya toplu iş sözleşmesine tabi olmayan ya da ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarı üst sınır üzerinden bildirilmiş sigortalıların da mevcut olması halinde, toplu iş sözleşmesi uyarınca geriye yönelik olarak ücret farkı ödenen diğer sigortalıların ücret farklarının sisteme girilmesinin ardından, bu sigortalıların “Sil” seçeneği kullanılmak suretiyle silinmesi gerekmektedir.
4- Kanun türü seçilerek (4857-85084-05084-85350-05350) Kurumumuza           e-Bildirge kanalıyla gönderilmiş olan asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılara  toplu iş sözleşmesine istinaden ücret farkı ödenmesi halinde,  sözkonusu ücret farklarına ilişkin olarak düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (Ek)  programlarından ilgili dönem ve belge türünün yanı sıra kanun türü seçilmek suretiyle internet üzerinden gönderilebilecektir.
Ancak, ek nitelikteki bu belgelerden, sadece  İş Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına bağlı olarak 4857 sayılı Kanun türü seçilerek işleme alınanlardan dolayı tahakkuk eden işveren hissesi prim tutarının % 50’si Hazinece karşılanacaktır.
Buna karşın, toplu iş sözleşmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 85084, 05084, 85350 veya 05350 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi halinde, 5084 ve 5350 sayılı Kanunlarda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinin, yalnızca sigorta primine esas kazanç alt sınırına kadar olması ve daha önce işleme alınmış olan asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı bu teşviklerden yararlanılmış olması nedeniyle, sözkonusu prim belgelerinden dolayı Hazinece karşılanacak tahakkuk oluşturulmayacaktır.
5- Toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin olarak Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (Ek) seçeneği vasıtasıyla aynı döneme birden fazla ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi  girişi yapılabilecektir.

 Dolayısıyla, toplu iş sözleşmeleri uyarınca ödenmesi gereken ücret farklarının sisteme eksik girilerek sözkonusu belgenin onaylanması halinde, eksik girilen ücret farkları, daha önce gönderilen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi iptal edilmeden, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar      e-Bildirge kanalıyla Kurumumuza bildirilebilecektir.
6- Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (Ek) seçeneği kullanılarak internet kanalıyla Kurumumuza gönderilen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin iptalinin gerektiği durumlarda, sözkonusu belgeler, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar “Toplu İş Sözleşmesi Fark Giriş (İptal)” seçeneği vasıtasıyla, yine internet ortamında iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle iptal edilebilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.