Borçların yeniden yapılandırılması (16.11.2006)

16-385 Ek genelge ile; Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, taksitler yönünden ödemelerin yerine getirilmemesi durumlarında ;

a) Ödenmeyen Veya Eksik  Ödenen Taksit Tutarlarının Kanunun 3üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Öngörülen Süre ve Yaptırımlarla Ödenmesi Halinde Bu Ödemelerin Geç Ödenmiş Olması Halinin Taksit İhlali Olarak Sayılmaması,

b-Geç Ödenen Taksit Tutarlarının İhlal Sayılması Nedeniyle Yeniden Yapılandırmanın Bozulması Üzerine Daha Sonra Ödenemeyen Taksitlerin Ödenebilmesi

                                                                   GENELGE 16- 385 Ek

I-GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi, 5458 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile, borçların yeniden yapılandırılmasında,  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre taksitlendirme süresine esas olan yöntemi  tespit etmeye, yapılandırılan borcun peşin veya altmış aya kadar eşit taksitler halinde ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya, "çok zor durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usûl ve esasları belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Gerek 5458 sayılı Kanun hükümleri, gerekse Kurum Yönetim Kurulumuzun 15.03.2006 tarihli, VIII/95 sayılı kararı ile, belirlenen Kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin usul ve esaslarıyla kapsama giren borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yürütülecek işlemler 28.03.2006 tarih ve 16-368 Ek sayılı Genelgemizde açıklanmış olup, konuya ilişkin bilgisayar programları da buna göre hazırlanmıştır.

Söz konusu Kanunun uygulaması ile ilgili tereddütlerin giderilmesi hangi hallerde yeniden yapılandırılmaya ilişkin taksitlerin veya taksitlendirme süresi içindeki aynı mahiyetteki cari ay borçlarının ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda yeniden yapılandırma işleminin bozulacağı  hususları Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilmiş olup, Yönetim Kurulumuzca alınan 14.11.2006 tarihli, VIII/480 sayılı karar ile, uygun görülen usul ve esaslara göre kapsama giren borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

II-TAKSİTLER YÖNÜNDEN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

a) Ödenmeyen Veya Eksik  Ödenen Taksit Tutarlarının Kanunun 3üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Öngörülen Süre ve Yaptırımlarla Ödenmesi Halinde Bu Ödemelerin Geç Ödenmiş Olması Halinin Taksit İhlali Olarak Sayılmaması,

Bilindiği gibi, 5458 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,  başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanların, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki carî ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybedecekleri ve ödedikleri tutarların Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceği, taksit veya carî aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde de, ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmiş sayılacağı,

Yine, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da,  üçüncü fıkraya göre bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde, bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacağı, üçüncü fıkraya göre taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da  eksik ödenen  aynı mahiyetteki carî ay  prim ve diğer borçların ise, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak tahsil edileceği,

Öngörülmüştür.

Bu bağlamda, 16 – 368 Ek sayılı Genelgenin “2.10Taksit ve Cari Aylara İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi” başlıklı bölümünde,
    
    “ Bir takvim yılı içinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, aynı takvim yılı içinde Kanunda ön görülen faiz (gecikilen her ay için DİBS+1) ile birlikte geç ödenmiş olması durumu ödeme yükümlülüğü ihlalini ortadan kaldırmaz.”

    Hususu yer almakta  iken bu defa;

 Bir takvim yılı içinde üç defadan fazla ödeme yükümlülüğünü ihlal etmemiş olanların Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen süre ve yaptırımları ile birlikte (DİBS+1) ödeme yükümlülüklerinin dördüncü kez ihlalinden önce yerine getirilmesi halinde 5458 sayılı Kanunun sağladığı yeniden yapılandırma  hükümlerinden yararlanmaları, diğer bir ifade ile yeniden yapılandırmalarının bozulmaması uygun görülmüştür.

Buna göre, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi (3’den fazla ihlal yapılmamış olması kaydıyla) halinde, ödemede gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenerek bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması suretiyle hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi halinde o takvim yılındaki kalan taksitler yönünden ödeme yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

Bu durumda, bir takvim yılı içinde üç defadan fazla ödeme yükümlülüğünü ihlal etmemiş olan borçluların Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen süre ve yaptırımları ile birlikte (DİBS+1) ödeme yükümlülüğünün, dördüncü kez ihlalinden önce yerine getirilmesi halinde bu ödemeler taksit ihlali sayılmayacağından, 5458 sayılı Kanunun sağladığı yeniden yapılandırma  hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

    Bu durumlara ilişkin bazı örnekler aşağıdaki gibidir.

Örnek – 1: (KK) Ltd. Şirketinin 2006 Nisan ayında yeniden yapılandırma talebine istinaden aynı ay içinde ödeme planı düzenlenerek kendisine verildiği ve ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Nisan ayında başlamış ve Nisan ayına ait taksit tutarı süresinde ödenmiştir. Daha sonra 2006 Mayıs ve Haziran ayı taksitleri Temmuz ayı taksiti ile birlikte, 2006 Temmuz ayı içerisinde ödenmiş ise 2006 Ağustos, Eylül ve  Ekim ayı taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle üç ihlal yapılmış olduğundan 2006 Kasım ayı taksitinin süresi içinde ödenmesi halinde yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır. Ancak işverence  ödenmeyen  2006 Ağustos, Eylül ve Ekim ayı taksitlerinin yanında 2006 Aralık ayı taksitinin ödememesi  durumunda üç den fazla ihlal yapılmış olması nedeniyle  yapılandırma işlemi bozulacaktır.

Örnek – 2: (ŞŞ) Şirketinin 2006 Nisan ayında yeniden yapılandırma talebine istinaden aynı ay içinde ödeme planı kendisine verildiği ve ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Nisan ayında başlamıştır. Şirketçe 2006 Nisan, Mayıs ve Haziran taksitlerinin ödenmediği, ancak 2006 Temmuz ayında geciken taksitlerle birlikte 2006 Temmuz ayı taksiti ödendiği, devamında 2006 Ağustos Eylül ve Ekim ayı taksitleri ödenmediğinde yeniden yapılandırma bozulmayacaktır. Şirketçe yalnızca 2006 Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için  ihlal yapılmış sayılacak yine 2006 Kasım ayı içerisinde Kasım ayı taksitinin ödenmesi halinde de henüz üç den fazla ihlal yapılmamış olduğundan (taksit ihlali olarak ödenmeyen 2006 Ağustos, Eylül, Ekim ayları olacağından) yapılandırma işlemi bozulmayacaktır. Anılan işverenin 2006 Aralık taksitini de  Aralık  ayı içerisinde ödemesi halinde 2006 yılında üç den fazla ihlal yapılmamış olması nedeniyle yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.

Örnek – 3: Yine, 2006 Nisan ayında ilk ödeme yükümlülüğü başlayan (FK) işvereninin 2006 Nisan ve Mayıs ayı taksitlerini zamanında ödemediği ancak 2006 Haziran ayında üç ayın (2006 Nisan, Mayıs, Haziran) taksitini faizleriyle birlikte ödediği, daha sonra 2006 Temmuz  ayı taksitinin ödenmediği  bunun yanında 2006 Ağustos ayı taksinin ödendiği  devamında ise 2006 Eylül ve Ekim ayı taksitleri de ödenmemiş iken 2006 Kasım ayı içerisinde Kasım ayı taksitinin ödenmesi halinde henüz üç den fazla ihlal yapılmamış olduğundan (yalnızca 2006 Temmuz, Eylül ve Ekim ay taksitleri ihlal edildiğinden)  yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.Ancak,  işverence  2006 Aralık ayı taksiti ödenmez ise  üç den fazla ihlal yapılmış olacağından yapılandırma işlemi bozulacaktır.

Örnek – 4: 2006 Nisan ayında ödeme yükümlülüğü başlayan (ŞK) şirketinin 2006 Nisan ayı taksitinin zamanında  ödenmediği daha sonra Mayıs ayı içerisinde Nisan ve Mayıs ayı taksitlerinin birlikte ödendiği, akabinde 2006 Haziran Ayı taksitinin ödenmediği ancak 2006 Temmuz ayı içerisinde  Haziran ve Temmuz ayı taksitleri birlikte ödenmiş ise daha sonraki 2006 Ağustos Eylül ve Ekim ayı taksitleri ödenmemiş olsa dahi 2006 Kasım ayı içerisinde  Kasım ayı taksitinin ödenmesi halinde yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır. Ancak işverence 2006 Aralık ayı taksitinin ödenmemesi durumunda üçten fazla ihlal (2006 Ağustos, Eylül, Ekim, Aralık ayları) yapılmış olduğundan yapılandırma işlemi bozulacaktır.

Örnek – 5: (SG) Şirketince 2006 Mayıs ayı içerisinde  yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu ve ödeme planı da Mayıs ayı içerisinde düzenlenerek işveren şirkete verilerek ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Mayıs ayında başlamış, Şirketçe 2006 Mayıs Haziran ayı taksitleri ödenmeyerek 2006 Temmuz ayı içerisinde  üç ayın taksiti (Mayıs Haziran ve Temmuz) birlikte ödenmiş ancak Ağustos, Eylül ve Ekim ayı taksitleri ödenmemiş ise;  Şirketçe 2006 Kasım ayı taksitinin ödenmesi halinde  taksit ihlali yapılan aylar 2006 Ağustos, Eylül ve Ekim ayları olacağından (üçten fazla ihlal yapılmamış olduğundan) yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.

Örnek – 6: (SG) Şirketince  2006 Mayıs ayı içerisinde  yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu ve ödeme planı da Mayıs ayı içerisinde işveren şirkete verilerek ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Mayıs ayında başlamıştır. 2006 Mayıs Haziran Temmuz ayı taksitlerinin ödenmediği, 2006 Ağustos ayı içerisinde  bu ayın taksiti ile birlikte ödenmeyen üç ayın (Mayıs, Haziran, Temmuz) taksitinin veya iki ayın taksitini  (Mayıs, Haziran) geç  ödemiş olsa dahi 2006 Kasım ayı taksitinin süresi içinde ödenmesi halinde yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.
 
Örnek – 7: (HE) şirketince 2006 Mayıs ayı içerisinde  yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuş ve ödeme planı da Mayıs ayı içerisinde işveren şirkete verilerek ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Mayıs ayında başlamış iken 2006 Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı taksitlerinin ödenmediği 2006 Ağustos ayı içerisinde  bu ayın taksiti ile birlikte ödenmeyen bir ayın taksitinin (Mayıs) ödendiği daha sonra Eylül ayı taksitinin ödenmiş olması halinde; 2006 Ekim ayı taksiti ödenmemiş olsa dahi 2006 Kasım ayı taksitinin  ödenmesi halinde  (yalnızca Haziran Temmuz ve Ekim aylarından dolayı ihlal yapılmış olduğundan) üç defadan fazla ihlal yapılmaması nedeniyle yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.

Örnek – 8: (DD) Şirketince 2006 Haziran ayı içerisinde yapılan müracaatına istinaden ödeme planı Haziran ayı içerisinde kendisine verilerek Haziran ayı itibariyle ödeme yükümlüğü başlamış iken  İşveren şirketçe 2006 Haziran ayının taksitinin ödenmediği  devamında 2006 Temmuz ayı içerisinde  Haziran  ve Temmuz ayı taksitinin birlikte  ödendiği şirketçe daha sonra 2006 Ağustos, Eylül, Ekim ayı taksitleri ödenmemiş olsa dahi 2006 Kasım ayı içerisinde bu ayın taksitinin ödenmesi durumunda yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.

Örnek – 9: (RR) Şirketince 2006 Haziran ayı içerisinde yapılan müracaatına istinaden ödeme planı Haziran ayı içerisinde kendisine verilerek Haziran ayı itibariyle ödeme yükümlüğü başlamış iken İşveren şirketçe 2006 Haziran, Temmuz, Ağustos ayları taksitleri süresinde ödenmemiş iken 2006 Eylül ayı içerisinde Eylül ayı taksiti ile birlikte en az bir ayın taksit tutarı ödenmiş ancak Ekim ayı taksiti ödenmemiş ise; Şirketçe 2006 Kasım ayı taksit tutarının  süresi içinde ödenmesi halinde (yalnızca 2006 Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarından dolayı ihlal yapışmış olacağından) üçten fazla ihlal yapılmadığından yeniden yapılandırma bozulmayacaktır.

b-Geç Ödenen Taksit Tutarlarının İhlal Sayılması Nedeniyle Yeniden Yapılandırmanın Bozulması Üzerine Daha Sonra Ödenemeyen Taksitlerin Ödenebilmesi

Kurumumuza olan borçları 5458 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan  borçlular, taksitlerini geç ödemeleri ödeme yükümlülüğünün ihlali sayıldığından daha sonra taksit tutarlarını ödemek istemelerine rağmen, bilgisayar programlarındaki kontrol nedeniyle taksit ödemelerini yapamamaları sebebiyle daha önce yapılandırma işlemi bozulan  borçluların, geç ödedikleri taksitlerinin ihlal sayılmaması ve 2006 Kasım ayı taksiti ile birlikte üç ten fazla ihlal durumuna düşmeyecek şekilde ödeme yükümlülüğünün (dördüncü kez ihlalinden önce ödenemeyen taksitlere ilişkin ödeme yükümlülüğünün) 30 Kasım 2006 tarihine yerine getirilmesi halinde, 5458 sayılı Kanunun sağladığı yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

 Bu durumlara ilişkin bazı örnekler aşağıdaki gibidir.

Örnek – 1: (OB) A. Ş nin 2006 Nisan ayında yaptığı yeniden yapılandırma talebine istinaden aynı ay içinde ödeme planının kendisine verildiği ve ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Nisan ayında başlamış iken, Şirketçe 2006 Nisan ve Mayıs  taksitlerinin ödenmediği, ancak 2006 Haziran ayında gecikilen taksitlerle birlikte 2006 Haziran ayı ( üç taksit) taksiti ödenmiş, ancak devamında 2006 Temmuz ve Ağustos ayı taksitleri ödenmemiştir. Borçlu şirketçe daha sonra geç ödenen iki taksitten (nisan mayıs) ihlal yapılmadığı düşünülerek, 2006 Eylül ayında Temmuz Ağustos taksitleri ile birlikte üç taksit ödemek istenmesi halinde,  2006 Nisan, Mayıs, Temmuz  ve Ağustos aylarına ilişkin dört adet ödeme yükümlülüğünün  ihlal edildiği, dolayısıyla yeniden yapılandırma işlemi bozulduğundan Eylül ayında yapacağı taksit ödemeleri Kurumumuzca kabul edilmemiş ve anılan şirket yapılandırma kapsamından çıkartılmıştır. Bu defa 2006 Haziran ayında gecikilen taksitlerle birlikte 2006 Haziran ayı taksiti ödenmiş olduğundan bu şirketçe 2006 Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için  ihlal yapılmış olmakla birlikte 2006 Kasım ayı içerisinde Kasım ayı taksiti ile birlikte en az geciken bir taksitin ödenmesi halinde de henüz üç den fazla ihlal yapılmamış olduğundan (taksit ihlali olarak ödenmeyen 2006 Ağustos, Eylül, Ekim ayları olacağından) yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.
 
Örnek – 2: Yine 2006 Nisan ayında ödeme yükümlülüğü başlayan (SS) şirketinin 2006 Nisan ayı taksitinin zamanında  ödenmediği daha sonra 2006 Mayıs ayı içerisinde  2006 Nisan ve Mayıs ayı taksitlerinin birlikte ödendiği, ancak  2006 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin taksitleri ödenmemiştir. Borçlu şirketçe daha sonra geç ödenen mayıs ayı taksitinin geç ödenmesi nedeniyle ihlal yapılmadığı düşünülerek, geciken taksitlerin 2006 Eylül ayı taksiti ile birlikte ödenmek istenmesi halinde, ,  2006 Nisan, Haziran, Temmuz  ve Ağustos aylarına ilişkin dört adet ödeme yükümlülüğünün  ihlal edildiği, dolayısıyla yeniden yapılandırma işlemi bozulduğundan Eylül ayında yapacağı taksit ödemeleri Kurumumuzca kabul edilmemiş ve anılan şirket yapılandırma kapsamından çıkartılmıştır. Bu defa 2006 Mayıs ayında gecikilen taksitle birlikte 2006 Mayıs ayı taksiti ödenmiş olduğundan bu şirketçe 2006 Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül ve Ekim ayları için  ihlal yapılmış sayılacak yine 2006 Kasım ayı içerisinde Kasım ayı taksiti ile birlikte Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin taksitlerin de ödenmesi halinde de henüz üç den fazla ihlal yapılmamış olduğundan (taksit ihlali olarak ödenmeyen 2006 Ağustos, Eylül, Ekim ayları olacağından) yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.
 
Örnek – 3: (EC) Şirketince  2006 Mayıs ayı içerisinde  yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu ve ödeme planının da Mayıs ayı içerisinde işveren şirkete verilerek ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2006 Mayıs ayında başlamış iken, 2006 Mayıs, Haziran, Temmuz ayı taksitlerinin ödenmemiş 2006 Ağustos ayı içerisinde  bu ayın taksiti ile birlikte ödenmeyen diğer üç ayın taksiti geç  ödenmiş Eylül ayı taksiti de ödenmemiştir. Anılan şirketçe daha sonra geç ödenen Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı taksitlerinin geç ödenmesi nedeniyle ihlal yapılmadığı düşünülerek, geciken Eylül ayı taksitinin 2006 Ekim ayı taksiti ile birlikte ödenmek istenmesi halinde, ,  2006 Mayıs, Haziran ve Temmuz  ve Eylül aylarına ilişkin dört adet ödeme yükümlülüğünün  ihlal edildiği, dolayısıyla yeniden yapılandırma işlemi bozulduğundan Ekim ayında yapacağı taksit ödemeleri Kurumumuzca kabul edilmemiş ve anılan şirket yapılandırma kapsamından çıkartılmıştır. Bu defa 2006 Ağustos ayında gecikilen taksitler ile birlikte 2006 Ağustos ayı taksiti ödenmiş olduğundan bu şirketçe 2006 Eylül ve Ekim ayları için  ihlal yapılmış sayılacak henüz üç den fazla ihlal yapılmamış olduğundan taksit ihlali olarak ödenmeyen 2006 Eylül ve Ekim ayları olacağından) yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.

III.DİĞER HUSUSLAR

5458 sayılı kanuna göre borçları yeniden yapılandırılan borçluların  ödeme yükümlülüklerini geç olarak yerine getirilmesinden dolayı ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılarak üçten fazla ihlal yapılması nedeniyle yapılandırma işlemi bozulması söz konusu olan borçluların durumlarının yeniden değerlendirilmesi,  yine 2006 Kasım ayı içerisindeki ödeme yükümlülüğünün yapılmaması halinde dördüncü ihlali yapması söz konusu olabilecek borçlular yönünde de  herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için tüm kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu amaçla Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mensup olduğu odalar ve diğer meslek odaları ve birlikleri ile işbirliği yapılması, mahalli basın ve yayın organları vasıtasıyla  tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.