GEÇİCİ VERGİ VE MUHTASAR BEYANNAMESİ VERİLMESİ SÜRE UZATIMI

Gelir Vergisi Sirküleri / 46 ile ; Dördüncü Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 14 Şubat 2006 Salı günü akşamına kadar, Ocak/2006 Dönemine İlişkin Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/46

 

1. Giriş

Ekim-Aralık/2005 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ile Ocak/2006 dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1. Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile Ocak/2006 Dönemine İlişkin Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, yine aynı Kanunun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 14 Şubat 2006 Salı günü akşamına kadar, Ocak/2006 dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi de 22 Şubat 2006 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır. Beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.