ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerekmeyen kişiler (15.12.2006)

Gerçek veya tüzel kişilerden,

Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile İş yerlerinin içine veya dışına ½ metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların,İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle; yukarıda belirtilen kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı da yapılmayacaktır.

                                                           Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2

1 – Giriş

İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti ve ilan ve reklam vergisi beyannamesi verme zorunlulukları bulunup bulunmadığı hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yasal Düzenleme
 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın ilan ve reklam vergisine tabi olduğu, 13 üncü maddesinde de, ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Kanunun istisna ve muafiyetlerin düzenlendiği 14 üncü maddesinin (5) numaralı bendinde ise, gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhaların ilan ve reklam vergisinden istisna olduğu, alanı 1/2 metrekareyi aşan levhaların sadece aşan kısım üzerinden vergiye tabi tutulacağı belirtilmiştir.
 
Kanunun 15 inci maddesinin (a) bendinde, metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirlerin yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanların ise tam metrekareye tamamlanacağı, (b) bendinde de, herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümünün esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
Kanunun ilan ve reklam vergisinin tarhı ve ödenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı 16 ncı maddesinde, vergiye tabi ilan ve reklamlarda;
 
– İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından,
 
– İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise, ilan ve reklam işini yapanlarca,
 
İlan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirileceği; beyannamelerin vergi tarifesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yapıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verileceği; ilan ve reklam vergisinin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği; ilgili belediye meclislerinin maddede yer alan vergi tarifesinin (1), (2) ve (4) numaralı bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili oldukları açıklanmıştır.
 
3. Sonuç
 
Önceki bölümde belirtilen madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabi olup söz konusu verginin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
 
İlan ve reklam vergisinin, mükellefler tarafından ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 
Buna karşılık, gerçek veya tüzel kişilerden,
 
– Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile
– İş yerlerinin içine veya dışına ½ metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların
 
İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, bu kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı yapılmaması gerekmektedir.
 
Duyurulur.