Kurumlar vergisinin bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetlerinde değişiklik (30.12.2006)

Karar Sayısı : 2006/11447
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 623 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
 
                                             20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11447 SAYILI
                                                           KARARNAMENİN EKİ
                                                                    KARAR
 
    MADDE 1 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
    a) Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,
    b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden % 20.
    MADDE 2 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde belirtilen bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
    a) Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,
    b) Serbest meslek kazançlarından;
    i) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5,
    ii) Diğerlerinden % 20,
    c) Gayrimenkul sermaye iratlarından;
    i) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 1,
    ii) Diğerlerinden % 20,
    ç) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 20,
    d) Türkiye’de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden % 0,
    e) Her nevi alacak faizlerinden;
    i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0,
    ii) Diğerlerinden % 10,
    f) Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından % 10.
    MADDE 3 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
    MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.