Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi

Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 357 Nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile açıklanmıştır.

İlgili tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

                           VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 357)
 
    Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 3401 ve 3462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.
   
    Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 346 Sıra No.lu Genel Tebliğin "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar" bölümün ilk paragrafı,
   
    "31/12/2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar." şeklinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.
   
    Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti getirilen mükelleflerden 31/12/2005 tarihi itibariyle, bu Tebliğle belirlenen yukarıdaki hadleri aşanların;
   
    – 2005 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2006 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
    – 2005 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2006 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,
    – 2006 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,
   
    340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
   
    Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
   
    Tebliğ olunur.