Yeniden değerleme oranı

2006 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,15 olarak belirlendiği 5520 sayılı Kurumlar vergisi sirküleri 2 yayınlanmıştır.

                                                      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/2
    
1 – Giriş
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2006 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.2,15 (yüzde iki virgül on beş) olarak tespit edilmiştir.
 
Duyurulur.