2008 yılı mobil telefon aboneliği ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi (26.12.2007)

                                            ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)

              Özel iletişim vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

             13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 2 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2007 yılı için 26,00 YTL olarak belirlenmişti.

             17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2007 yılı için %7,2 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2008 tarihinden itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacaktır.