Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda…(01.02.2007)

                                        VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 367)
 
    Vergi Usul Kanununun (1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 340 (2), 346 (3) ve 357 (4) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.
 
    Bu Tebliğle vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.
 
    1- 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar’’ Bölümünde Yer Alan Hadlerde Değişiklik Yapılmıştır.
 
    Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, 357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilen "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:" bölümünün ilk paragrafı;
 
    "Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar (adi ortaklıklarda belirtilen bu hadler her bir ortak bakımından ayrı ayrı dikkate alınacaktır.) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini,
 
    Kurumlar Vergisi mükellefleri ise hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini
 
    elektronik ortamda göndermek zorundadırlar." şeklinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.
 
    Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti getirilen mükelleflerden; 31/12/2006 tarihi itibariyle, bu Tebliğle belirlenen hadleri aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile bu hadlerle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi mükelleflerinin;
 
    -2006 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2007 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
 
    -2006 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 25 Nisan 2007 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,
 
    -2007 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2007 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini
 
    340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
 
    Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderileceği tabiidir.
  
    2 –  İstanbul İlinde Kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükelleflerine, Tüm Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Mecburiyeti Getirilmiştir.
 
        5436 sayılı Kanunla değişik 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (5) 23 üncü maddesi hükmüne dayanılarak, 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6) ile kurulan ve 1/1/2007 tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı mükelleflere, bu Tebliğin yayımı tarihini izleyen 5 inci günden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmesi gereken ve elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti getirilmiştir.
 
    Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.