Gayrimenkullerin büyük şehirlerdeki tutarları ve köylerdeki gecikme zammı uygulaması (31.01.2007)

                                                     TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ  SERİ NO: 441
 
    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun1 hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin büyük şehirlerde yayımlanan gazetelerde de ilanı için öngörülen tutar ile köylerde gecikme zammı uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.
 
    1. GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 93 üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 424 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği2 ile biçilen rayiç değeri 50 bin Yeni Türk Lirasını aşan gayrimenkul mal satışlarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yayımlanan en az iki gazete ile de ilan edilmesi gerektiği belirtilmişti.
 
    Zaman içerisinde gayrimenkullerin değer artışı dikkate alınarak bu rakam 500 bin Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.
 
    Buna göre, biçilen rayiç değeri 500 bin Yeni Türk Lirasının üzerinde olan gayrimenkul malların satışı büyük şehirlerde çıkan en az iki gazete ile de ilan edilecek, yapılacak ilanlarda da 385 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde3 yer alan esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 
    2. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI
 
    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Köylerde gecikme zammı" başlıklı 53 üncü maddesinde "Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız %10 gecikme zammı uygulanır.
 
    Ödeme müddeti geçmiş olmasına rağmen tahsildarların gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde tatbik olunur." hükmü yer almaktadır.
 
    Bu hükümle, 6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre köylerde uygulanmakta olan %10 oranındaki gecikme zammının hangi vergiler hakkında tatbik edileceğini tespit etme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.
 
    Bu itibarla, ikametgahı veya kanuni ya da iş merkezi köylerde olan amme borçlularının;
 
    – Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Damga Vergisi borçlarının ödeme müddeti içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre,
 
    – Diğer amme alacaklarına ise 53 üncü maddesine göre,
 
    gecikme zammı tatbik edilmesi uygun görülmüştür.