Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden … (29.05.2007)

 

Karar Sayısı : 2007/12136
 
Ekli “Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 15/5/2007 tarihli ve 22284 sayılı müşterek teklifi üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 5 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
 
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARINA AYRILACAK
PAYLARDAN BORÇLARINA KARŞILIK YAPILACAK KESİNTİLERİN ORANI VE
KESİNTİLERİN ALACAKLI KURUMLAR ARASINDA DAĞILIMINA İLİŞKİN
ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
    MADDE 1 – 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki “Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri,Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller”e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
    “GEÇİCİMADDE 1 – (1) 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki Esas ve Usuller uyarınca yapılan kesinti oranları sadece 2007 yılının, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilen/edilecek genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan yapılacak kesintiler için “yüzde sıfır” olarak değiştirilmiştir.
    (2) 1/8/2007 tarihinden itibaren, 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki Esas ve Usullerde belirtilen oranlara göre kesinti yapılmaya devam edilir.”    
    MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    MADDE 3 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.