Ocak ayına ait KDV beyannamesinin verilme süresi 23 Şubat 2007 tarihine uzatılmıştır. (07.02.2007)

                                                        KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 45

1.Giriş:
 
Ocak/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
 
Ancak, dördüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ocak/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Ocak/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 23/02/2007 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
3.Sonuç:
 
Buna göre, Ocak/2007 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 23/02/2007 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
 
Duyurulur.