Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi (06.07.2007)

                                                     KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/48

1.Giriş:
 
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranılıp aranılmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
 
2.Yasal Düzenleme:
 
KDV Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır.
 
Bu uygulamanın usul ve esasları ise 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
 
Söz konusu Tebliğin "1.5 Yılı İçinde Mahsup edilemeyen Vergilerin İadesi" başlıklı bölümünde, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiş ve bu kapsamdaki nakden ve mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamaların geçerli olacağı ifade edilmiştir.
 
Öte yandan;  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.4 bölümünde; "Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, köylere, belediyelere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet eliyle kurulan üniversitelere, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarına ait mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde yer alan belgelerin (nakden iade talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe) ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir." açıklaması yer almaktadır.
 
3.Sonuç:
 
Buna göre,  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.4 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranılmadan işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Duyurulur.