Veraset intikal vergisi beyannamelerinin süresinde verilmemesi durumunda … (07.06.2007)

                                        VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ 2007/1
                                                                   
                                            ………… VALİLİĞİNE/VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
                                            
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikaller nedeniyle verilmesi gereken veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin kanunda öngörülen süreler geçtikten sonra verilmesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde, mükellefler adına kesilecek usulsüzlük cezası konusunda farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiş ve uygulamada birliğin sağlanması açısından konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
 
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi  Kanununun 20 nci maddesine göre, veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti;
 
a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde,
 
b) Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit  olunduğu tarihte,
 
c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte;
 
başlamakta ve Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesiyle tayin edilen tarh zamanaşımı süresinin tespitinde de  mükellefiyetin başlangıç tarihi olarak esas alınmaktadır.
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 342 nci maddesinde;
 
"Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır.
 
Ayrıca, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük mühlet verilir. Bu hususta da yukarıdaki hüküm cari olur."
 
hükmü yer almaktadır.
 
Aynı Kanunun, "Usulsüzlük dereceleri ve cezaları" başlıklı 352 nci maddesinin;
 
– İkinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, beyanname verme süresinin bitiminden itibaren 342 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 15 günlük birinci ek süre içinde verilmiş olması ikinci derece usulsüzlük,
 
– Birinci derece usulsüzlüklerle  ilgili (11) numaralı bendinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, beyanname verme süresinin bitiminden itibaren 342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 15 günlük ikinci ek süre içerisinde verilmiş olması birinci derece usulsüzlük,
 
olarak belirlenmiştir.
 
Bu hükümlere göre, veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız olarak kendilerine mal  intikal eden mükelleflerin, kanunda öngörülen  süreler geçtikten sonra beyanname vermeleri veya hiç beyanname vermemeleri halinde uygulanacak usulsüzlük cezaları aşağıda açıklanmıştır.          
 
1- Beyannamenin, kanunda öngörülen beyanname verme  süresinin bitiminden itibaren 15 günlük birinci ek süre içinde verilmesi halinde, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel" in üçüncü sırasındaki ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
2- Beyannamenin, 15 günlük birinci ek süre geçtikten sonra,  ikinci ek süreye ilişkin idarece herhangi bir tebligat yapılmadan verilmesi durumunda, 20/06/1991 tarihli ve 44671 sayılı 1991/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesinde de açıklandığı üzere  ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
3- Beyannamenin, idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde, anılan Kanuna bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
4- Beyannamenin, idarece tebligat yapılarak ikinci 15 günlük  ek süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise, söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re’sen takdiri de gerektirdiğinden, anılan Kanuna bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilecek; ancak, Vergi Usul Kanununun 336 ncı madde hükmü göz önünde bulundurulacaktır.
 
Öte yandan, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunda öngörülen süreden sonra verilmesi nedeniyle uygulanacak usulsüzlük cezasının, söz konusu beyannamenin verildiği tarihte uygulanmakta olan usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar esas alınarak, her bir mirasçı için ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.