2008 yılı özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma oranı (14.02.2008)

İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRMALARI GEREKEN ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARINA İLİŞKİN ÇALIŞTIRMA ORANLARININ TESPİTİNE DAİR 2005/9077 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR’IN 2008 YILINDA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2008/13196)

Sayı: 26786
 
Karar Sayısı : 2008/13196
 
İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 27/6/2005 tarihi ve 2005/9077 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın, 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/1/2008 tarihli ve 2745 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

 


Karar Sayısı : 2005/9077
 
İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/6/2005 tarihli ve 39770 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/6/2005 Tarihli ve 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
    Madde 1 — 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranı %6’dır.
    Madde 2 — 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde oranlar; kamu işyerlerinde özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2 olarak; özel sektör işyerlerine özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör mağdurları için de %2 olarak belirlenmiştir.
    Madde 3 —Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.