Bazı ürünlerdeki asgari maktu vergi tutarları (15.02.2008)

Karar Sayısı : 2008/13210
 
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/2/2008 tarihli ve 10193 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI
LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA
UYGULANAN ASGARİ MAKTU ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ TUTARLARINA
İLİŞKİN KARAR
 
Uygulanacak asgari maktu özel tüketim vergisi tutarları
 
MADDE 1 – (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki malların asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
                                                                                                                            Asgari Maktu
                                                                                                                             Vergi Tutarı
G.T.İ.P.No                                Mal İsmi                                                                    (YTL)      
22.04    Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil); üzüm
    şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
    (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)                                                       1,7500
 
2206.00    Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal
    şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
    almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente
    edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları                                                               1,7500
 
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.