Loading...

Arge Teşvikleri

Arge Teşvikleri 2018-02-14T07:24:04+03:00

AR-GE Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analizi

Ekibimiz, Ar-Ge merkezinde yürütülen faaliyetlere yönelik olarak, 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında denetim hizmeti vermektedir.
Denetimler üçer aylık periyotlar halinde yapılır ve her bir denetim sonunda Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analiz Raporu hazırlanır. Raporda yer alan bulgular ve öneriler hakkında değerlendirme toplantıları yapılır.

Vermiş olduğumuz denetim ve analiz hizmetiyle müşterilerimizin risklerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analizi kapsamında verdiğimiz hizmetlerin kapsamı özetle şu şekildedir:

• Ar-Ge mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda, 3’er aylık periyodlar halinde denetimlerin gerçekleştirilmesi,
• Ar-Ge merkezi projelerine ilişkin harcama ve maliyetlerin, ilgili olduğu hesaplara dağıtımının denetimi,
• Ar-Ge merkezi personel sayısının (tam zamanlı eşdeğer personel sayısının) kontrolü,
• Ar-Ge indirimi tutarının tespiti (her bir geçici vergi vergilendirme dönemi itibariyle),
• Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği uygulamasıyla ilgili olarak danışmanlık verilmesi, destek tutarlarının tespiti,
• Ar-Ge harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
• Dışarıda geçirilen zamanlara ilişkin sürecin yönetimi ve denetimi,
• Denetimler sonucunda, Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analiz Raporunun hazırlanması ve Raporun sonuçları hakkında değerlendirme toplantılarının yapılması,
• Ar-Ge harcamalarının, diğer faaliyetlere ilişkin harcamalardan ayrılarak, mali teşvik tutarlarının doğru olarak hesaplanmasını sağlayacak muhasebe ve belgelendirme altyapısının oluşturulması ve kontrolü,
• Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetim sürecinde Şirketlere destek verilmesi,
• Faaliyet raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi.

TEYDEP Projeleri İçin Gerekli Mali Raporların Hazırlanmasına İlişkin Hizmetlerimiz

TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin olarak dönemsel olarak düzenlenmesi ve TÜBİTAK’a sunulması zorunlu olan Mali ve Teknik Raporların hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hizmetimizin amacı, Ar-Ge ve yenilik projeleriniz kapsamında nakit desteklerin alınması sürecinde Şirketinize en etkin ve verimli şekilde yardımcı olmaktır. Nakit destek talepleri nedeniyle ibrazı gereken Mali ve Teknik Raporların hazırlanması aşamasında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz şu şekildedir:

• TEYDEB tarafından desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, katlanılan gider ve harcamaların yer aldığı gider formları ve ilgili ekli dokümanları içeren dönemsel Mali Raporların, ilgili destek programının Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmasında, ekibimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
• Gerekli bilgi ve belgelerin sağlamasıyla, gider formlarında yer alan bilgiler ve bu bilgilere dayanak teşkil eden belgelerin (muhtasar beyannameleri, SGK bildirgeleri, bordrolar, ödeme belgeleri vb.) hazırlanması ekibimiz tarafından yapılır.
• Ekli bilgi ve belgelerin tarafımızca tasnif edilmesi ve düzenli bir biçimde dosyalanması suretiyle dönemsel olarak hazırlanan Mali Raporlar Şirketinizdeki ilgili proje sorumluları ile birlikte gözden geçirilerek, raporların format ve içerik bakımından ilgili destek programının gerekliliklerine uygunluğu ekibimizce teyit edilir.
• Desteklerden yararlanan her bir proje için dönemsel olarak (altışar aylık dönemler itibarıyla) hazırlanması gereken Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları, Değerlendirme ve Tasdik Raporu tarafımızca hazırlanıp, elektronik ortamda TÜBİTAK’a gönderilir.