Loading...

Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları

Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları 2018-02-14T07:13:09+03:00

Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçlere muhatap olan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır.

35 yılı aşkın süredir vergi uygulamalarında öncü konumda olmamızdan aldığımız güçle, müşterilerimizin vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları sürecini profesyonel yaklaşımımızla en uygun şartları sağlayacak şekilde yönetiyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

• Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,
• Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,
• Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,
• Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin danışmanlık hizmetleri.

Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek vermekteyiz.

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Yatırım planlarının mevcut teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi,
• Yatırımların en başından itibaren teşvik mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
• Yatırım Teşvik Belgesi müracaat ve kapama süreçlerinin yönetilmesi,
• Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yararlanılan teşviklerin doğruluğunun denetlenmesi.

Transfer Fiyatlandırmaları
Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu bütün ülkelerin Maliye Bakanlıklarının ve bütün vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.
Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye’de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları gerekmektedir.
Öte yandan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarının yanı sıra, OECD bünyesinde zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte uluslararası vergilendirmeyi de ilgilendiren önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle OECD’nin BEPS (Base Erosion Profit Shifting) düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarına da doğrudan etki etmeyi amaçlayan tavsiye kararları olarak yürürlüğe girmiştir.

SERVER GROUP olarak, erişim olanağımız bulunan global veri bankaları ve alanında uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

• Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
• Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,
• Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
• Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
• Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
• Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
• Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.