2006 yılında kullanılıcak defterlerin tasdik zorunlulğu hakkında

                                         2006 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu Hakkında

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2006 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31.12.2005 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 220-226 ve Türk Ticaret Kanununun 66’ncı maddelerine göre, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, 2006 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini 31.12.2005 tarihine kadar tasdik ettireceklerdir. Yukarıda belirtilen Kanunlarda yer alan defter tasdik işlemlerini zamanında veya hiç yerine getirmeyen mükelleflere usulsüzlük cezası uygulanacak, defter tasdik yükümlülüğünün hiç yerine getirilmemesi durumunda dönem matrahı re’sen tespit edilecektir.
Vergi Usul Kanununun 220 ve 221’inci maddesine göre, yevmiye defteri, envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defterleri, serbest meslek kazanç defterlerinin öteden beri işe devam etmekte olan mükellefler için defterin kullanılacağı yıldan önceki yılın son ayında, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda, yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler için işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar için muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde, tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar için bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Defterlerin bu sürelerin sonundan itibaren bir ay içinde tasdik ettirilmesi durumunda II. derece usulsüzlük cezası, bir aydan daha sonra tasdik ettirilmesi veya hiç tasdik ettirilmemesi durumunda I. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Yukarıda sayılan defterler iş yerinin bulunduğu yerdeki, iş yeri olmayanlar için ikametgahının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunacaktır.
Damga Vergisi Kanunu uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek damga vergisi defteri tutan mükelleflerin de 20 ve 43 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca damga vergisi defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Vergi Usul Kanununa (VUK) göre, Defter-i Kebir hariç olmak üzere tutulması zorunlu olan defterlerden diğerlerinin tamamının tasdik edilmesi gerekmektedir. Ancak defter-i kebir ile karar defterlerinin de Türk Ticaret Kanununa (TTK) göre tasdik ettirilmesi zorunluluğu vardır. Defter-i kebir tasdik zorunluluğu VUK’ndan değil TTK’ndan kaynaklandığı için tasdik ettirilmemesi durumunda VUK’nda yer alan cezalar uygulanamayacak, ancak TTK’na göre de sahibi lehine değil aleyhine delil olarak kullanılabilecektir. TTK’nun 70 ve 72’nci maddelerine göre en geç Ocak ayının sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırılması gereken yevmiye ve envanter defterlerinin kapanış tasdikinin yaptırılmaması da VUK’na göre cezaya tabi değildir.