5084 ve 5350 sayılı kanunlarla ilgili duyuru

                         5084 ve 5350 sayılı KANUNLARLA İLGİLİ İŞVERENLERİMİZE DUYURU

Bilindiği ve Kurumumuzca yayımlanmış olan 13.04.2004 tarihli, 16-314 Ek sayılı ve 27.05.2005 tarihli, 16-345 Ek sayılı Genelgelerimizde de belirtildiği gibi, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ da sayılan 36 ilde ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da sayılan ilave 13 ildeki Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, bu Kanunlarda öngörülen şartları taşımaları halinde, Kanunlarda belirtilen teşviklerden yararlanabilmektedirler.
 
Aylık prim ve hizmet belgelerinin 5350 sayılı Kanun türü seçilerek e-bildirge kanalıyla gönderilmesine, muhteviyatı prim tutarlarının ise on-line banka kanalıyla tahsil edilmesine ilişkin bilgisayar programları hazırlanarak işletime açılmış bulunmaktadır.
 
Ancak, söz konusu Kanunlarda belirtilen illerde faaliyet gösteren Gelir veya Kurumlar vergisi olmayan bazı işverenlerin de aylık prim ve hizmet belgelerini, 5084 veya 5350 sayılı Kanun türünü seçerek Internet (e-Bildirge) kanalıyla gönderdikleri veya kağıt ortamında düzenleyerek Ünitelerimize elden verdikleri ya da posta yoluyla gönderdikleri anlaşıldığından, yapılan hatalı bildirimlerin önlenmesi amacıyla, konu ile ilgili olarak bilgisayar programlarında da gereken düzenlemeler yapılmıştır.
 
Buna göre, aylık prim ve hizmet belgelerini 5084 veya 5350 sayılı Kanun türünü seçerek gönderecek işverenlerin, Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olduklarına dair vergi dairelerinden alacakları belge ile bağlı bulundukları Sigorta / Sigorta İl Müdürlüklerimize müracaat etmeleri halinde bilgisayar programlarında gerekli tanımlamanın yapılmasının ardından, aylık prim ve hizmet belgelerini 5084 veya 5350 sayılı kanun çeşidini seçerek Internet (e-Bildirge) kanalıyla gönderebilecekler veya söz konusu belge kağıt ortamında Kurumumuza verilmiş ise, ilgili Ünitemizce işleme alınabilecektir.
 

Bu itibarla, 5084 veya 5350 sayılı Kanunlarda öngörülen şartları taşıyan işverenlerimizin bu Kanunlarda belirtilen teşvikten istifade edebilmeleri ve sonradan zor duruma düşmemelerini teminen, daha önce gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin belgelerini Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize ibraz etmeyen işverenlerimizin ivedilikle bağlı bulundukları Sigorta / Sigorta İl Müdürlüklerimize söz konusu belgeleri ibraz ederek, bilgisayar programlarında gerekli tanımlamayı (aktivasyon işlemini) bir an önce yaptırmaları gerekli gerekmektedir.