B Formu

10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "318 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ve "25.06.2004 Tarihli 5 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri" Hükümlerine göre Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından Bir Hesap döneminde mal ve hizmet alımlarına ilişkin "(B) FORMU" 20 Temmuz 2005 Tarihi’ne kadar Haziran /2005 Dönemi KDV Beyannamesi ekinde Vergi Dairelerine verilmesi gerekir. Formun doldurulmasında esas alınacak rakam; 2004 Hesap dönemi içinde Bir şahısdan (Gerçek veya Tüzel) alınan mal ve hizmet tutarları toplamı KDV hariç 25 Milyar Türk Lirası dır. (25.000.YTL) Bu rakamın altında mal veya hizmet alınan firmalar forma yazılmayacaktır. Alınan mal ve hizmetlerin tutarı limitin altında kalması halinde (B) FORMU boş olarak Mükellef ve Meslek mensubunun imzası ile Vergi dairesine verilecektir.
Söz konusu Formun süresi içinde verilmemesi halinde mükelleflere Özel Usulsüzlük cezası kesilmektedir.