Enflasyon düzeltmesi uygulaması

                                                          VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /21

Konusu    : Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması
Tarihi    : 17 / 10 /2005
Sayısı    : VUK-21/2005-8/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-14
İlgili olduğu maddeler    : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

1.Giriş

2005 yılı üçüncü geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2005 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Şartların Oluşup Oluşmadığı

Vergi Usul Kanununa 5024 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (1) numaralı bendiyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının şartları belirlenmiştir. Bu bentte, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; fiyat endeksindeki artışın, geçici vergi uygulamasında üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuz altı ay için % 100’den ve son on iki ay için % 10’dan fazla olması halinde bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının sona ereceği hükmüne yer verilmiştir.

19/4/2005 tarihinde yayımlanan 18 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 2005 yılının ilk geçici vergi döneminde ve 15/07/2005 tarihinde yayımlanan 19 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde de 2005 yılının ikinci geçici vergi döneminde şartların oluşmaması nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı duyurulmuştu.

3/10/2005 tarihinde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Eylül 2005 ayına ilişkin TEFE 8950,24 olarak açıklanmıştır. Bu değer dikkate alındığında, enflasyon düzeltmesi yapılması için gerekli olan iki şart birlikte gerçekleşmediği için 2005 yılının üçüncü geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar

Özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler kullandıkları özel hesap dönemine ait geçici vergi dönemleri itibarıyla söz konusu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak enflasyon düzeltmesi yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerdir.