Genel Yazı

                                                                                  GENEL YAZI
           

           Bilindiği üzere, sigortalılara ait bilgilerin, daha kısa sürede ve doğru bir şekilde bilgisayar tescil kayıtlarına aktarılması ve günümüz teknolojisinden faydalanılarak işverenlere kolaylık sağlanması amacıyla işverenlerce doğrudan veya iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile gönderilen Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesinin E-Bildirge Projesi kapsamında zorunluluk esasına dayandırılmaksızın internet ortamında alınmasına başlanmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 29/06/2005 tarihli ve 12-145.Ek Genelge ile talimatlandırılmıştır.
          
            E-bildirge uygulamasından yararlanan işverenlerle yeni bir sözleşme yapmaksızın 12/07/2005 tarihi itibariyle başlatılan uygulama ile internet ortamında alınan bildirge sayısı 400 bine ulaşmış ve bu sayede manuel girilmesi gereken bilgiler, manyetik ortamda alınarak,  tescil kütüklerine aktarılmış ve bu sayede Kurumun iş yükü de önemli ölçüde azaltılmıştır.
          
           Zorunluluk esasına dayandırılmadığı halde işe giriş bildirgelerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması işverenler tarafından önemli ölçüde benimsenmiş olup, uygulamanın daha da yaygınlaşması halinde, sigortalı tescillerinin kısa zamanda ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacak ve bildirgelerin manuel girilmesinden kaynaklanan emek ve zaman kaybı önlenecektir.
          
           Bu itibarla, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında vermek için sözleşme yapan işverenlerle  söz konusu belgeyi internet ortamında verebilmek için sözleşme yapacak işverenlerin tekrar işe giriş bildirgelerini de yeni bir sözleşme yapmaksızın internet ortamında verebilecekleri hususunda bilgilendirilmesi amacıyla ilişikteki duyuru metni, ünitelerde işverenlerin görebilecekleri yerlere asılacak, yerel yazılı ve görsel basın organlarında konunun yer alması sağlanacaktır.
       
           Ayrıca, E-Bildirge kapsamında olmasına, daha doğrusu sözleşme imzalamasına rağmen,  söz konusu bildirgeyi manuel olarak Kuruma vermeye devam eden işverenler, uygulama hakkında bilgilendirilecektir.
         
           Bilgi edinilmesini, konu hakkında 2005 yılı sonuna kadar, her ay yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuçların, en geç izleyen ayın 10’uncu günü akşamına kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde bildirilmesini rica ederiz.