Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthali

30 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25861
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
 
Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: (2005 /24)
 
Madde 1 — Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerden, birim ambalaj ağırlığı net 25 kg’dan veya 25 litre’den daha fazla olan maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
G.T.İ.P.    Madde İsmi
2707.10    Benzol (benzen)
2707.20    Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11    Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00    Diğerleri
2710.11.11.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.11.15.00.00    2710.11.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.11.21.00.00    White spirit
2710.11.25.00.00    Diğerleri
2710.11.90.00.11    Diğer solventler (çözücüler)
2710.11.90.00.19    Diğerleri
2710.19.11.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00    2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.29.00.00    Diğerleri
2710.19.31.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00    2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00    2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.11    Benzinli motor yağları
2710.19.81.00.12    Deniz diesel motor yağları
2710.19.81.00.13    Kompresör yağlama yağları
2710.19.81.00.14    Türbin yağlama yağları
2710.19.81.00.19    Diğer yağlar
2710.19.83.00.00    Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.11    Beyaz yağlar
2710.19.85.00.12    Sıvı parafin (pirinç yağı)
2710.19.87.00.00    Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00    Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00    Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.11    Kızak yağları
2710.19.99.00.12    Soğutma yağları
2710.19.99.00.13    Otomatik şanzuman yağları
2710.19.99.00.14    Diğer şanzuman yağları
2710.19.99.00.15    Diferansiyel yağları
2710.19.99.00.19    Diğerleri
2901.10.00.90.11    Hekzan
2901.10.00.90.12    Heptan
2901.10.00.90.13
2902.11.00.00.00    Pentan
Siklohekzan
2902.20.00.00.00    Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00    Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00    o-Ksilen
2902.42.00.00.00    m-Ksilen
2902.44    Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.00.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
34.03    Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzar-ları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddele-rin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle  % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)
 
Ancak, Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile Ek-II’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler (bayiler hariç)  geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz. Geçerli lisansın noter tasdikli bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
 EK I
G.T.İ.P.    Madde İsmi
2710.19.81.00.11    Benzinli motor yağları
2710.19.81.00.12    Deniz diesel motor yağları
2710.19.81.00.13    Kompresör yağlama yağları
2710.19.81.00.14    Türbin yağlama yağları
2710.19.81.00.19    Diğer yağlar
2710.19.83.00.00    Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.11    Beyaz yağlar
2710.19.85.00.12    Sıvı parafin (pirinç yağı)
2710.19.87.00.00    Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00    Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00    Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.11    Kızak yağları
2710.19.99.00.12    Soğutma yağları
2710.19.99.00.13    Otomatik şanzuman yağları
2710.19.99.00.14    Diğer şanzuman yağları
2710.19.99.00.15    Diferansiyel yağları
34.03    Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzar-ları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddele-rin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle  % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)
     
 
 EK II
G.T.İ.P.    Madde İsmi
2710.19.81.00.11    Benzinli motor yağları
2710.19.81.00.12    Deniz diesel motor yağları
2710.19.81.00.13    Kompresör yağlama yağları
2710.19.81.00.14    Türbin yağlama yağları
2710.19.81.00.19    Diğer yağlar
2710.19.83.00.00    Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.11    Beyaz yağlar
2710.19.85.00.12    Sıvı parafin (pirinç yağı)
2710.19.87.00.00    Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00    Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00    Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.11    Kızak yağları
2710.19.99.00.12    Soğutma yağları
2710.19.99.00.13    Otomatik şanzuman yağları
2710.19.99.00.14    Diğer şanzuman yağları
2710.19.99.00.15    Diferansiyel yağları

Madde 2 — 31/12/2004 tarihli ve 25687 2 nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: 2005/12 sayılı “Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ” ek ve değişiklikleri ile birlikte  yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.