İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin bildirimde düzenlencek kayıt fişleri

                                          İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik
                                           Bakanlığı’na ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika
                                             ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri
                                                     ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında
                                                         Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
                                                                      Dair Yönetmelik
 
    MADDE 1 — 26/6/1995 tarihli ve 22325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği  Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    "İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik"
    MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    "Madde 4 — İşverenlerce işe yeni alınan işçiler için örneği EK-1’de; herhangi bir nedenle hizmet akitleri sona eren işçiler için de örneği EK-2’ de gösterilen bildirimlerden iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının izleyen ayın on beş (15)’ ine kadar Bakanlığa gönderilmesi zorunludur."
    Yürürlük
    MADDE 3 — Bu Yönetmelik 19/7/2005  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür