5458 sayılı kanuna göre borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin soru cevap bankası

    Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının hazırlamış olduğu 5458 sayılı kanuna göre borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin soru cevap bankası bilgilerinize sunulmuştur.

SORU-Yeniden yapılandırma kapsamına kimler girmektedir?
   
Mülga 5272 sayılı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 7. ve 5. maddelerine istinaden Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonuna başvuruda bulunmayan Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası Belediyeye ait şirketler dahil resmi sektör işverenleri, özel sektör işverenleri, isteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler Kanun kapsamına girmektedir.
        
SORU-Yeniden yapılandırma kapsamına hangi işverenler girmemektedir?
    
Mülga 5272 sayılı ve 5393 sayılı Belediye  Kanununun  Geçici  7. ve 5. maddelerine istinaden Kurumumuza olan borçlarından dolayı  Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Belediye Uzlaşma Komisyonuna başvuran belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası Belediyeye ait şirketler ile daha önce borçları olmayıp; 14.04.2005 tarihinden sonra borçları olan resmi sektör işverenleri ile 31.03.2005 tarihinden sonra borçları olan özel sektör işverenleri yapılandırma kapsamına girmemektedir.

SORU-Yeniden yapılandırma kapsamına hangi borç türleri girmektedir?
    
Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları ile özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden kaynaklanan  asgari işçilik fark tutarı borçları, topluluk sigortasına tabi avukatlar ve noterlerin malullük, yaşlılık  ve ölüm sigortası kollarına ait prim borçları, prim ödeyen isteğe bağlı sigortalılardan sigortalılığı sona ermeyenlerin prim borçları yapılandırma kapsamına girmektedir.

SORU-Yeniden yapılandırma kapsamına hangi borç türleri girmemektedir?

Resmi ve özel sektör işverenlerinin tasarrufu teşvik, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira borçları ve bunların ferileri ve icra masrafları gibi borçları kapsam dışındadır.   

SORU-Yeniden yapılandırma kapsamına hangi dönem borçlar girmektedir?

 5458 sayılı Kanunun 1. maddesine giren borç türlerinden olmak kaydıyla;

-Kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde, 5458 sayılı Kanunda belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan borçları, başka bir anlatımla 2005/Şubat ayı aylık prim ve hizmet belgesi dahil önceki borçları,

-İşverenlerin 31/3/2005 tarihi ve öncesinde  biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerinden kaynaklanan ve  fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları,

 -İsteğe bağlı sigortalıların 1/5/2003-31/3/2005 tarihleri arasındaki prim borçları,

 -Topluluk sigortasına tâbi olan avukat ve noterlerin 31/3/2005 tarihine kadar olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarına ait prim  borçları,

 Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

SORU-Yeniden yapılandırmada herhangi bir başvuru süresi var mıdır?

     Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenler işveren ve sigortalıların, 5458 sayılı Kanunun Resmi Gazetede  yayımını (04.03.2006 tarihini) izleyen aydan itibaren iki ay içinde (Nisan ve Mayıs aylarında) Kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

SORU-Yeniden yapılandırma için başvuru ne şekilde yapılacaktır?

     Yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlar için Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihi takip eden aydan itibaren iki ay içinde yazılı olarak işyerinin bağlı olduğu Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerin posta ile müracaat etmeleri halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse dilekçenin postaya veriliş tarihi, adi posta yolu seçilmiş ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Dolayısıyla, başvurunun adi posta yolu ile yapılması ve bunun da Kurum kayıtlarına son başvuru tarihi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, yeniden yapılandırma başvuru talebi kabul edilmeyecektir.
 
    Öte yandan, e-bildirge uygulaması kapsamında Kurumumuzdan şifre almış ve prim belgelerini internet ortamında Kuruma gönderen işverenler, işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için yeniden yapılandırma konusunda ön başvurularını internet ortamında yapmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda da işverenlerin kendilerine randevu verilen tarihte her halükarda yazılı başvurularını yapmaları gerekmektedir.    

SORU-Yeniden yapılandırma için başvuru nereye yapılacaktır?

   Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen işverenler,  başvurularını işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

      İşverenlerin değişik Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğünde tescilli işyerlerinin olması ve bu işyerlerinin borçlarını yeniden yapılandırmak istemeleri halinde, her bir Müdürlüğe ayrı ayrı yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.       

    Ayrıca, işverenlerin aynı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünde birden fazla tescilli işyerinin olması ve bu işyerlerinin borçlarını yeniden yapılandırmak istemeleri halinde, her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunabileceği gibi, tek bir başvuru formuna bütün işyeri sicil numaralarını eksiksiz olarak yazmak suretiyle de başvurabileceklerdir.

SORU-Asıl tutarı 100.000 YTL altında olan borçların yeniden yapılandırılması nasıl yapılacaktır?

Yapılandırma talebinde bulunulacak borç aslı tutarının 100.000.YTL’nin altında olması halinde; her dönem borç aslına  ödeme vadesinin bitiminden itibaren 31.12.1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1.1.1999 tarihinden itibaren toptan eşya fiyat endeksi (TEFE); 1.1.2005 tarihinden itibaren ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süreye kadar bileşik bazda uygulanmak suretiyle yeniden yapılandırmaya esas olan borç bulunacaktır.

SORU-Asıl borç tutarı 100.000 YTL üstünde olup, bilanço esasına göre defter tutan ve 01.01.2005 tarihi itibariyle de vergi mükellefiyeti devam eden işverenlerin borçlarının yeniden yapılandırılması nasıl yapılacaktır?
    
Bu durumda olan işverenlerin borçları, yeniden yapılandırma  başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süre için Kurumun mevcut mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borçları bulunacaktır.

           Bu şekilde hesaplama yapıldıktan sonra,  işverenlerin en son vermiş olduğu gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, “dönen varlıklar – stoklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar” işlemine göre bulunacak oran 0.50 ve altında ise bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali kabul edilecektir

Söz konusu oranın; 0.50-0.40 arasında olması durumunda toplam borcun % 10’u, 0.39-0.30 arasında ise toplam borcun % 20’si, 0.29 ve altında ise toplam borcun % 30’u; terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan borç bulunacaktır.

           Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan (terkin sonrası) borcun, borç aslı tutarı 100.000 YTL altında olan borçların hesaplama metoduna göre hesaplanacak borçtan daha az olmaması gerekmektedir.

SORU-Asıl tutarı 100.000 YTL üstünde olup, bilanço esasına göre defter tutmayan ve 01.01.2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyeti devam eden işverenlerin borçlarının yeniden yapılandırılması nasıl yapılacaktır?

Bu durumda olan işverenlerin borçları, yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süre için Kurumumuzun mevcut mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borçları bulunacaktır.

Bu şekilde borç hesaplandıktan sonra, bu işverenler tarafından 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, “kasa+banka+kısa vadeli alacaklar/ kısa vadeli borçlar” işlemine göre bulunacak oran 0.30 ve altında ise bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali kabul edilecektir.

Söz konusu oranın; 0.30-0.20 arasında olması durumunda toplam borcun % 10’u, 0.19-0.10 arasında bulunması halinde % 20’si,  0.09 ve bu oranın  altında ise borcun    % 30’u; terkin edilerek yapılandırmaya esas olan borç bulunacaktır.

           Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan (terkin sonrası) borcun, borç aslı tutarı 100.000 YTL altında olan borçların hesaplama metoduna göre hesaplanacak borçtan daha az olmaması gerekmektedir.

SORU-Asıl tutarı 100.000 YTL üstünde olup, 01.01.2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren işverenlerin borçlarının yeniden yapılandırılması nasıl yapılacaktır?

Bu durumda olan işverenlerin borçları, yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süre için kurumun mevcut mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borçları bulanacak ve bu  borcun %30’u terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan borç hesaplanacaktır.

           Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan (terkin sonrası) borcun, borç aslı tutarı 100.000 YTL altında olan borçların hesaplama metoduna göre hesaplanacak borçtan daha az olmaması gerekmektedir.

SORU-Yapılandırmaya esas toplam borç Asıl tutarı 100.000 YTL üstünde olup, 01.01.2005 tarihi itibariyle haklarında iflas kararı verilen işverenlerin borçlarının yeniden yapılandırılması nasıl yapılacaktır?

Bu durumda olan işverenlerin borçları, yeniden yapılandırma  başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süre için kurumun mevcut mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borçları bulanacak ve bu  borcun %30’u terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan borç hesaplanacaktır.
    
    Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan (terkin sonrası) borcun, borç aslı tutarı 100.000 YTL altında olan borçların hesaplama metoduna göre hesaplanacak borçtan daha az olmaması gerekmektedir.

SORU-Yapılandırmaya esas borç  asıl tutarı 100.000 YTL üstünde olup,  bilanço esasına göre defter tutan ve rasyosu 0.50 üzerinde olan işverenlerin borçları yeniden yapılandırılacak mıdır?

Bilanço esasına göre defter tutan 01.01.2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyeti devam eden işverenlerin en son vermiş olduğu gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilanço esas alınarak, “Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” işlemine göre bulunacak oranın 0.50 üzerinde olması halinde, herhangi bir terkin işlemi yapılmadan borçlarının yaşı ve miktarına göre bulunacak ağırlıklı yaşa göre taksitlendirilecek ve taksitlendirme süresine bağlı olarak da kendilerinden taksitlendirme farkı alınacaktır.

SORU-Yapılandırmaya esas borç  aslı tutarı 100.000 YTL üstünde olup, bilanço esasına göre defter tutmayan ve rasyosu 0.30 üzerinde olan işverenlerin borçları yeniden yapılandırılacak mıdır?

    Bilanço esasına göre defter tutmayan ve 01.01.2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyeti devam eden işverenler tarafından 31.12.,2004 itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” işlemine göre bulunacak oranın 0.30 üzerinde olması halinde, herhangi bir terkin işlemi yapılmadan borçlarının yaşı ve miktarına göre bulunacak ağırlıklı yaşa göre taksitlendirilecek ve taksitlendirme süresine bağlı olarak da kendilerinden taksitlendirme farkı alınacaktır.

SORU-Asıl tutarı 100.000 YTL üstünde olan borçların yeniden yapılandırılmasında terkine esas olacak rasyoların hesaplanması serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirlere  yaptırılabilir mi?

    Borç aslı tutarı 100.000 YTL üstünde olan işverenlerin terkine esas olacak oranlarının (rasyoların) hesaplanmasında serbest muhasebeci,  mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere görev verilebilecektir.

          Ancak, bu durumda görevlendirilen meslek mensupları, yaptıkları hesaplamaların defter, kayıt ve belgelere uygun olmasından sorumlu olacaklardır.

SORU-Asıl borç tutarı 100.000 YTL üstünde olan işverenlerin rasyolarının hesaplanmasına esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Asıl borç tutarı 100.000 YTL üstünde olan işverenlerin rasyoların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğruluğu Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca kontrol edilebilecektir. Yapılacak inceleme sonucunda söz konusu bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması

halinde, işverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır

SORU-Yeniden yapılandırmada borçlar en fazla kaç ay taksitlendirilebilir?

     Yapılandırmaya esas olan borçlar, başvuru tarihine göre aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre azami 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

SORU-Yeniden yapılandırmada  taksit süresi nasıl belirlenmektedir?

     Yapılandırmaya esas olan borçların azamı taksit süresi, başvuru tarihine göre aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarı dikkate alınarak,  

Yeniden yapılandırılacak olan her bir borç türünün her dönemine (ayına) ait borç aslı tutarının, başvuru tarihine göre aylık bazda hesaplanacak borcun yaşı (gecikme zammı uygulanan ay sayısı) ile çarpılarak, her dönem için yapılacak bu işlemlerin sonuçlarının toplanması ve bu tutarın  bütün dönemlerin  borç aslı toplamına bölünmesi suretiyle borcun ağırlıklı yaşı (azami taksit süresi) belirlenecektir.

SORU-Yeniden yapılandırmada her isteyen borcunu 60 ay  taksitlendirebilir mi?

Yeniden yapılandırmada her isteyen borcunu 60 ay taksitlendiremez.Taksit süresi aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre belirlenmektedir.

 SORU-Yeniden yapılandırmada hangi durum peşin ödeme sayılacaktır?

     Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma için kanunda öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılarak, vade farkı uygulanmayacaktır.

SORU- Peşin ödemede borçluya nasıl bir  avantaj sağlanmaktadır?

     Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamının ödenmesi halinde vade farkının alınmamasından dolayı peşin ödeme avantaj sağlamaktadır.

SORU-Taksitle ödemede vade farkı (taksit faizi) alınacak mıdır?

     Yeniden yapılandırılan borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde,  taksitlendirme süresine bağlı olarak borcun 12 ayda ödenmek istenmesi halinde yıllık % 4, 12 ayı aşan ancak 24 ayı geçmeyen  sürede ödenmek istenmesi halinde yıllık %5, 24 ayı aşan sürede ödenmek istenmesi halinde yıllık %6 oranında taksitlendirme farkı uygulanacaktır.

SORU-Yeniden yapılandırmaya esas toplam borcun 1.000 YTL olması ve bu borcun da 12 ayda, 24 ayda, 36 ayda, 48 ayda ve 60 ayda ödenmesi halinde taksitlendirme farkı nasıl hesaplanacaktır.

Taksit Sayısı

 

Taksitlendirme

Faizi (%)

Yeniden Yapılandırılan Borç (YTL)

Vade Farkı (YTL)

Ödenecek Toplam Borç

(YTL)

12 ay

4

1.000

40

1.040

24 ay

10

1.000

100

1.100

36 ay

18

1.000

180

1.180

48 ay

24

1.000

240

1.240

50 ay

30

1.000

300

1.300

SORU-Başlangıçta taksitle ödeme yolunu seçen borçlu daha sonraki aylarda kalan borcunu peşin ödeyebilir mi? Bu durumda borçluya herhangi bir avantaj sağlanacak mıdır?

 Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil edilecektir.

SORU-Bir takvim yılında taksitler ve cari ay borçları kaç defa aksatılabilir?

    Borçlarını yeniden yapılandıranların borç türü bazında  taksitlendirilmiş borçlarını ve aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini   bir takvim yılında üç defadan fazla aksatmamaları gerekmektedir. Aksi taktirde yeniden yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir.

SORU-Aksatılan taksitler nasıl ve hangi sürede ödenmesi gerekmektedir?

     Bir takvim yılında ödenmeyen ye da eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için hazine müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde bu kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanacaklardır.

SORU- Aksatılan cari ay borçları nasıl ve hangi sürede ödenmesi gerekmektedir?

      Taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen aynı mahiyetteki cari ay borçları, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilecektir.

SORU-Sigorta primi borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma taksitlerini düzenli ödeyen, ancak taksitlendirme süresi içindeki 4 aylık cari ay sigorta primi borcunu ödemeyen bir işverenin yeniden yapılandırma işlemi bozulur mu?

Borçlarını yeniden yapılandıranların borç türü bazında  taksitlendirilmiş borçlarını ve aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini   bir takvim yılında üç defadan fazla aksatmamaları gerekmektedir. Dolayısıyla, sigorta primi borcunu yapılandıran ve taksitlerini düzenli ödeyen bir işverenin 4 aylık cari ay borcunu ödememesi halinde yeniden yapılandırma işlemi bozulacak ve bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi hükmü uyarınca derhal cebri takip işlemlerine başlanılacaktır.

SORU-Borçlarını  2005/Mayıs ayından başlayarak 12 ay süre ile taksitlendiren ve 2005 yılına ait 2 taksit tutarını aksatan bir işveren aksattığı taksit tutarlarını izleyen takvim yılının (2006) sonuna kadar ödeyebilir mi?

Bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının  3’den fazla olmamak ve taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmesi imkanı vardır. Ancak yukarıdaki örnekte 12 ay taksit yapıldığı ve taksit süresi de 2006/Nisan ayı sonunda sona erdiğinden, 2005 yılında aksatılan söz konusu taksitlerin en geç 2006/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup, aksi taktirde yeniden yapılandırma işlemi bozulacaktır.

SORU-Sadece sigorta primi borcunu yeniden yapılandıran ve buna ilişkin taksitlerini düzenli ödeyen bir işveren, taksitlendirme süresinde bir takvim yılında tahakkuk edecek 3 aydan fazla (örneğin 5 aylık) işsizlik sigortası primi borcunu ödememesi halinde yeniden yapılandırma anlaşması bozulacak mıdır?   

    Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar; borç türü bazında  taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki carî ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybedeceklerinden, sadece sigorta primi borcunu yeniden yapılandıran ve buna ilişkin taksitlerini düzenli ödeyen işveren, aynı mahiyette bir borç olmaması nedeniyle taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek işsizlik sigortası primi borçlarını ödememesi halinde, yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacaktır.  

SORU-Taksitlendirme süresi içindeki vergi borçlarını ödeme şartı SSK’ya  borçlarını yeniden yapılandıran tüm işverenler için geçerli midir?

    Vergi borçlarını ödeme şartı, yeniden yapılandırmaya esas borç aslı tutarı 100.000.YTL üzerinde olan işverenler için geçerlidir.

 SORU-Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarını yeniden yapılandıran işverenlerin, taksitlerini ve cari ay borçlarını düzenli ödedikleri halde, taksitlendirme süresi içindeki vergi borçlarını ödememeleri halinde yeniden yapılandırma anlaşması bozulacak mıdır?

Yeniden yapılandırmaya esas borç aslı tutarı 100.000 YTL üzerinde olan işverenler, taksitlendirme süresinde beyanları üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir ya da kurumlar vergisinin süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar tamamen ödenmemesi, katma değer  vergisinde bir takvim yılında üç defadan fazla kanunî ödeme süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, bu vergi türleri için ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlardan, taksitlendirme süresince  kesinleşenlerin ise kanunî süresinde veya kesinleşme tarihlerinin bulunduğu yılı takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması ya da bu borçların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmemesi hallerinde, bu hususların işverenin bağlı olduğu vergi dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi halinde yeniden yapılandırma anlaşması bozulacaktır.

SORU-5458 sayılı Kanun kapsamına giren borcunu yeniden yapılandırmayan veya yeniden yapılandırdığı halde anlaşmasını bozan işverenler üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımı ile teşvik ve desteklerden yararlanabilecekler mi?

    İşverenlerin, 5458 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaması halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaşmalarının bozulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp devam eden nakdî olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmayacak ve yararlanmaması

gerektiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı,  teşvik  ve   destek  ödemeleri   kanunî   faizi   ile   birlikte   geri   alınacaktır.  Söz  konusu destek, teşvik ve Devlet yardımları,  Sosyal Sigortalar Kurumundan borçlulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra ilgili kurum ve kuruluşlarca sağlanacaktır.

SORU-Üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımı ile teşvik ve desteklerden yararlanmaya ilişkin 5458 sayılı Kanunda yer alan hüküm hangi işverenleri ilgilendirmektedir?

    Söz konusu hüküm, 5458 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında borcu olan  işverenleri ilgilendirmektedir.

    Dolayısıyla, 5458 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir borç türü (örneğin tasarrufu teşvik, damga vergisi, özel işlem vergisi, icra masrafı gibi) ve dönemine (örneğin 2005/Mayıs ayına)  ilişkin bir borcu olan işveren söz konusu hükümden etkilenmemektedir.

SORU-5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre borçlarını taksitlendiren ve ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren işverenler, kalan borçlarını 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırabilir mi? Bunun için ne yapılması gerekiyor?  

    5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre borçlarını taksitlendirerek, taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bu takdirde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş olan taksit tutarları, kurumun ilgili mevzuatına göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek, yeniden yapılandırılacaktır.
    
 SORU-2003 yılında çıkan 4958 sayılı Kanuna göre borçlarını yeniden yapılandıran ve bugüne kadar da ödeme yükümlülüklerini düzenli yerine getirmiş olanlar, kalan borçlarını 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırabilir mi? Bunun için ne yapılması gerekiyor?  

4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrasına göre borçlarını taksitlendirerek, taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bu takdirde, daha önce yapılmış taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödenmiş olan taksit tutarları, kurumun ilgili mevzuatına göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek, yeniden yapılandırılacaktır.
    
SORU-Borçlarını yeniden yapılandıran işverenlerin, bu borçlarından dolayı daha önce SSK tarafından konulmuş olan hacizler kaldırılacak mıdır?  

Yeniden yapılandırılan borçlar için, Kanunun yürürlük tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

SORU-SSK’ya olan borçlardan dolayı daha önce işveren tarafından Kuruma itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş ise, bu borçlar yeniden yapılandırılabilecek midir? Bunun için ne yapılması gerekiyor?

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Davadan feragat ettiklerine dair ilgili Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne mahkeme kararını veya davadan vazgeçtiklerine dair dilekçenin, davanın açıldığı mahkeme kaleminden şerh düşülmek kaydıyla ibraz edilmesi üzerine yeniden yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.
SORU-SSK’ya olan borçlarını 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

    5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını yeniden yapılandırmayan borçlular hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre icra takip, haciz ve satış işlemleri derhal uygulanacaktır.

SORU-31.03.2005 tarihinden 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemdeki borçlar yeniden yapılandırılabilir mi? Bu borçlar için başka bir taksitlendirme imkanı var mıdır?

    31.03.2005 tarihinden 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.04.2006 tarihe kadar olan dönemlerdeki borçlar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir. Bu dönemlere ait bir borcun olması halinde şartların yerine getirilmesi kaydıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre her zaman taksitlendirilmesi imkanı bulunmaktadır.

SORU- 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılan taksitlendirme işleminde  31.03.2005 ve öncesi (yapılandırma kapsamına giren) borçlar ile  31.03.2005 sonrası (yapılandırma kapsamı dışında kalan) borçlar birlikte  tecil ve taksitlendirilmiş ise yeniden yapılandırmadan nasıl yararlanılacaktır?

Bu durumda, borçlu işverenin talebi üzerine yapılandırma kapsamında olan borçlar yönünden tecil ve taksitlendirme işleminin bozularak yapılan taksit ödemelerinin mahsubunun yapılmasını müteakip yapılandırma kapsamına giren kalan borç aslı ve bu borca yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulan tarihten önceki ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı tutarı yapılandırma kapsamına alınacaktır. Buna karşın, ödeme vadesi 31.03.2005 tarihinden sonraya rastlayan  borçlar için ise taksitlendirme işlemi devam ettirilecektir.

SORU-4958 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca borcu yeniden yapılandırılan işverenlerin aynı zamanda 31.10.2003-31.09.2005 tarihine kadar oluşmuş borçları var ise 5458 sayılı Kanundan yararlanabilecekler mi?

    4958 sayılı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca bu dönemler cari ay teşkil etmediğinden dolayı işverenin talep etmesi halinde 5458 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.
    
SORU-Yeniden yapılandırma kapsamında taksit veya cari ay borçlarının kısmen ödenmesi (örneğin 5.000 YTL olan taksitin 4.000 YTL olarak yatırılması) halinde  ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır mı?.

Taksit veya carî aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır.

SORU-İşverenin bir Sigorta Müdürlüğünde 1 den fazla işyeri var ise bütün işyerleri için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmak zorunda mıdır?

    5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma işlemi işyeri bazında yapılacaktır. Bu nedenle, işveren hangi işyeri için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunursa o işyerine ait kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

SORU-Bir işyerinden hem asıl işverenin hem de aracının (taşeron)  borcu varsa, borçlar nasıl yapılandırılacaktır?

    506 sayılı Kanunun 87. maddesi uyarınca aracının borçlarından asıl işveren müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle, asıl işverenin yeniden yapılandırma için talepte bulunması halinde, aracının da borcu varsa bu borçta dikkate alınarak yeniden yapılandırma yapılacaktır. Ancak, bu durumda asıl işveren aracının yeniden yapılandırmaya müracaat etmeyeceğine dair aracı ile müşterek imzaladıkları taahhütname getirecektir.

    Buna karşın, aracı sadece kendi borcunu yeniden yapılandırmak için müracaat edecek ise, bu borç asıl işverenin daha sonra Kurumla ihtilaf yaratmayacağına dair taahhütname vermesi kaydıyla aracı tarafından yeniden yapılandırılabilecektir.

SORU-İşverenlerin fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçları  yeniden yapılandırılacak mıdır?

      31/3/2005 tarihi ve öncesinde  biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

SORU- İsteğe bağlı sigortalıların hangi sürelere ilişkin borçları yapılandırılacaktır?

    Müracaat tarihinde isteğe bağlı sigortalılığının devam edip etmediğine bakılmaksızın;
–    01/05/2003-31/03/2005 süresi ödenmeyen primler (Bu dönemde sistemden çıkmış olsa da çıkmadan önceki borçları)
–    4958 sayılı Kanuna göre yapılandırma talebinde bulunup, yapılandırılan borçlarını ödemeye devam edenlerin kalan prim borçları,
Yapılandırılabilecektir.
    
SORU- Topluluk sigortasına tabi olanların hangi sürelere ilişkin borçları yapılandırılacaktır?

506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında topluluk sigortasına tabi olanların 31/03/2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası prim borçları yapılandırılabilecektir.

SORU- Yapılandırmaya esas isteğe bağlı ve topluluk sigortası borç tutarı nasıl hesaplanacaktır?

 Kanunda 100.000 YTL’ye kadar olan borçlar ile 100.000 YTL’den fazla olan borçların yapılandırılması esası farklılık arz etmekle birlikte, gerek isteğe bağlı, gerekse topluluk sigortası prim borçlarının 100.000 YTL’nin üstünde olmasına imkan bulunmamaktadır. Zira, isteğe bağlı için 2003 yılı Mayıs ayından sonraki dönemler yapılandırmaya dahil edilmesi ve 4842 sayılı Kanun gereğince 3 ay ard arda ödeme yapmayanların sistemden çıkarılmaları nedeniyle en fazla 16 aylık borç birikmekte ve bu da en fazla 2.000.-YTL’ye tekabül etmektedir. Topluluk sigortasından 10 yıllık bir süreçte en fazla

5.000.-YTL ana borç ve bu yapılandırmaya göre yapılan hesaplamada da yine en fazla 5.000.-YTL gecikme zammı oluşmaktadır.

Buna göre, isteğe bağlı ve topluluk sigortası prim borçları hesaplanırken;

–    Borcun başlangıç tarihinden 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı,
–    01/01/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE),
–    01/01/2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise üretici  fiyat endeksi (ÜFE),
     Aylık  değişim oranları dikkate alınacaktır.

 SORU-Hesaplanan isteğe bağlı ve topluluk sigortası prim borçlarının taksitlendirme süresinin belirlenmesinde  hangi kriter esas alınacaktır?

Borçların yapılandırılmasında taksitlerin süresi, borcun ağırlıklı yaşı ve miktarı esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Ancak, küçük miktarlı borçlar için oldukça düşük miktarlarda taksit ödemesine yol açılmaması için 1.000.-YTL ve altındaki borçlar için asgari 6 aylık taksit öngörülmüştür.

 SORU-Yeniden yapılandırmada taksitle ödeme yolunu seçenler ilk taksit ödemesini en geç hangi tarihe kadar yapmaları gerekmektedir?

Yapılandırmaya başvuran ve taksitle ödeme yolunu seçenler, ilk taksitlerini, müracaat ettikleri ayın sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Örneğin, Nisan ayı içerisinde başvuran Nisan ayı sonuna, Mayıs ayı içerisinde başvuranlar da Mayıs ayı sonuna kadar ilk taksitlerini ödemeleri gerekmektedir.

SORU-İsteğe bağlı sigortalılardan 4958 sayılı kanuna göre yapılandırması devam edenler bu kanundan nasıl yararlanacaktır ?

4958 sayılı Kanunda topluluk sigortasından doğan borçlar yapılandırılmadığından, sadece isteğe sigortalılardan 4958 sayılı Kanununa göre ödeme yükümlülüklerini düzenle yerine getirenler, talep etmeleri halinde kalan borçlarını 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırabileceklerdir. Bu durumda daha önceki yapılandırmaya göre ödenmiş olan  taksit miktarları mahsup edildikten sonra kalan borç yeniden yapılandırmaya tabi tutulacaktır.

SORU-Topluluk sigortasındaki yapılandırmada yapılacak öncelikli işlemler nelerdir.

Bilindiği üzere, 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması Hakkında Kanun kapsamında topluluk sigortasına devam eden avukat ve noterlerin 31.03.2005 tarihine kadar olan malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası prim borçları da bulunmaktadır.

Topluluk sigortası ile ilgili daha önce işlemler manuel olarak yürütülmekte iken bilgisayar programı tamamlanmış ve 15.03.2006 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde işletime açılmıştır.

Topluluk sigortası ile ilgili bilgisayar programının yeni işletime açılması ve aynı dönem itibariyle yapılandırma işlemlerinin başlaması, bu konuda hem Kurumumuzca hem de baro başkanlıkları ile noter odalarınca bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Bu çerçevede;

1) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve Kuruma hiç bildirilmemiş olan avukat ve noterlerin sigortalı tescillerinin yapılabilmesi için baro başkanlıkları ve noter odalarından işe giriş bildirgelerinin istenip, bunların tescillerinin yapılarak sonucundan avukat ve noterlere bilgi verilmesi, her ilde baro başkanlıkları ve noter odaları bulunmadığından, bu işlemlerin baro başkanlıkları ve noter odalarının bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince yapılması.

2) Başvuru süresi başlamadan önce barolar ve noter odalarının bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince bu baro ve odalar ile irtibata geçilerek, yapılandırmaya başvurmak isteyen avukat ve noterlerin borçlarının çıkarılması için baro ve noter odalarının bulundukları ildeki Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne (sözleşme imzalanmış ünite) bizzat veya posta ile başvurmalarının sağlanması ve özellikle 2000 yılından sonra prim ödememiş olanların ödeyecekleri prim miktarlarını belirlemelerinin ve prim ödeyenlerin sakladıkları prim ödeme makbuzlarını hazır tutmalarının istenmesi.

3) Baro ve noter odalarının bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince yapılandırmaya başvuran avukat ve noter kayıtlarının bilgisayara girişlerinin yapılması, diğer bir ifadeyle sigortalı tescili ile prim ödemelerine ilişkin kayıtların bilgisayara girilmesi, bu işlem yapılırken vaziyet kartlarındaki bilgiler dahil, ünitelerde bulunan sicil dosyasındaki bilgiler ile  ilgililerin ibraz edecekleri belgelerin esas alınması ve tereddütlü dönemler için  ibraz edilen dekontlara itibar edilmesi.

4) Özellikle yapılandırma işlemleri açısından herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi açısından tekrar işe giriş bildirgeleri, dört aylık dönem bordrosu ile aylık prim ve hizmet belgelerini vermemiş olanlardan, ayrıca bu belgelerin verilmesi istenmeksizin girişlerinin yapılması. (Bu konuda Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri ayrıca talimatlandırılacaktır.)