ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMESİ TESLİM SÜRESİ

Gelir Vergisi Sirküleri / 44 ile Aralık 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin ilgili 
Vergi dairesine verilme süresi  24 Ocak 2006 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/44

Konusu : Aralık/2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 05/01/2006
Sayısı : GVK-44/2006-1/Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98 ve 119
İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata tabi kazanç ve iratlar

1. Giriş

Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi, tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 24/01/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Sonuç

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin 24 Ocak 2006 Salı günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.