Damga vergisi beyanında dikkat edilecek hususlar

Bilindiği üzere 5281 Sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde de belirtilmiş olduğu gibi  488 sayılı kanunun 22 nci maddesi ; “Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi,ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar bir beyanname ile vergi dairesine bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Bu hallerin dışındaki durumlarda ise kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. “ şeklinde değişmiştir.

Yapılan değişiklikler sonucunda damga vergisi bildirimi uygulaması değişmiştir. Yeni uygulama sonucunda yaşanan aksaklıklara dikkat etmenizi ve damga vergisi beyanı bildiriminizi damga vergisine tabi kağıtlar tablosundaki oranlara göre zamanında ve son değişikliklere uygun olarak yapmanızı rica ederim.

Damga vergisine tabi kağıtlar tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

                                                     

                                                      DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR

      

I. Akitlerle ilgili kağıtlar    
   

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:    
   

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler    (Binde 7,5)
   

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)     
(Binde 1,5)
    

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri     (Binde 7,5)
      

4. Tahkimnameler ve sulhnameler     (Binde 7,5)
      

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)     
(Binde 1,5)
      

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:    

      

1. Tahkimnameler    (19,70 YTL.)
      

2. Sulhnameler    (19,70 YTL.)
      

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)        
(109,80 YTL.)
      

II. Kararlar ve mazbatalar    

      

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:    

      

a) Belli parayı ihtiva edenler    (Binde 7,5)
      

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler     

      

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları
(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale
kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin
vergi red ve iade olunur.)            
(Binde 4,5)
      

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar    

      

1. Ticari ve mütedavil senetler:    

      

a) Emtia senetleri:    

      

aa) Makbuz senedi (Resepise)    (7,10 YTL.)
      

ab) Rehin senedi (Varant)    (4,30 YTL.)
      

ac) İyda senedi     (1,00 YTL.)
      

ad) Taşıma senedi     (0,50 YTL.)
      

b) Konşimentolar    (4,30 YTL.)
      

c) Deniz ödüncü senedi    (Binde 7,5)
      

d) İpotekli borç senedi, irat senedi     (Binde 7,5)
      

2. Ticari belgeler:    

      

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri    (7,10 YTL.)
      

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:    

      

ba) Bilançolar    (15,30 YTL.)
      

bb) Gelir tabloları    (7,60 YTL.)
      

bc) İşletme hesabı özetleri     (7,60 YTL.)
      

c) Barnameler    (1,00 YTL.)
      

d) Tasdikli manifesto nüshaları     (3,20 YTL.)
      

e) Ordinolar     (0,50 YTL.)
      

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları     (3,20 YTL.)
      

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar    

      

1. Makbuzlar:    

      

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                
(Binde 7,5)
      

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar               
(Binde 6)
      

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler     
(Binde 6)
      

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar     
(Binde 6)
      

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):    

      

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için       
(0,50 YTL.)
      

b) Vergi beyannameleri:    

      

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri    (19,70 YTL.)
      

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri    (26,30 YTL.)
      

bc) Katma değer vergisi beyannameleri     (13,10 YTL.)
      

bd) Muhtasar beyannameler     (13,10 YTL.)
      

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)     
(13,10 YTL.)
      

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler     (26,30 YTL.)
      

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler     (9,80 YTL.)
      

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri     
(9,80 YTL.)
      

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.     
(0,50 YTL.)