HEKİMLERİN İŞYERİ SİGORTALILARINA KURUM ADINA REÇETE YAZMASI

Hekimlerin İşyeri Sigortalılarına Kurum Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İstirahat Vermesi konulu 3-255 Ek Genelge yayınlanmıştır.Bu genelge ile;

 

1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin,
2-Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimlerin,
3-Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler İle Serbest Olarak Çalışan Hekimlerin,
4-Hizmetlerini Yürütmek Üzere Ortak Sağlık Birimi kuranların

 

İşyerlerinde çalışan sigortalılara Sosyal Sigortalar Kurumu adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmeleri için gereken hususlar belirtilmiştir.

 

 

 

 

İlgili genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

                                                                          GENELGE
3- 255  Ek
         

 

 

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde,hekimlere işgücü ve zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla iki güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.

 

            Diğer yandan,  hekimin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma  ve  iki  güne kadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara  göre talep edileceği 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelge ile açıklanmış bulunmaktadır.

 

            Ancak,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından Kurumumuz aleyhine  Danıştay 10 uncu Dairesinin 2005/2732 esasına kayden açılan davaya ait yürütmeyi durdurma kararı sonucu 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelgenin 1/A-a-b ve 1/B maddelerinin birinci fıkralarının uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğinden bu genelge yeniden düzenlenmiştir.

 

            Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

 

 

1-A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler; 

 

 

            a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

            -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,

 

            b) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için  Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

 -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

-Emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütname ile hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı,
           
            c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
 
     -Hekimin bu işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

     -İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

           

 

B- Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;

 

            a)Özel bir işyerinde tam gün  çalışan hekimlerin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
           
     -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği ,

 

            b)Özel bir işyerinde tam gün çalışan  hekimlerin ikinci bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

    -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

     -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

 

C- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler;

 

            a) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
   
     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

            b) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
 
     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,
           
    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

D- Ortak Sağlık Birimleri;

 

İşverenler hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara da ortak olabilirler.

 

Ortak sağlık birimi aynı iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.

 

Bu şekilde kurulacak ortak sağlık birimlerinde çalışan hekimlere de yukarıda açıklanan esaslara göre, Kurumumuz adına reçete yazmak ve  sigortalılara iki güne kadar istirahat vermek yetkisi tanınabilir.

 

            2-Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

           
           
           
            3-Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,

 

            4-Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

 

            5-Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalıların Kurumca bildirilen sağlık tesislerine sevk edilmeleri halinde aynı gün içinde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmesi,

 

            6-Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre çalıştıkları taktirde Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü edilen belgenin gönderilmesi,

 

            7-Hekimin Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisini, işyerine bağlı diğer işyerlerinde de kullanması konusundaki taleplerin, bu işyerlerinin birbirine olan uzaklığı, çalışan sigortalı adedi gibi hususlar dikkate alınarak, hekimin sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinde gerektiği kadar faydalı olup olamayacağının araştırılması suretiyle değerlendirilmesi,

 

            8-Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınan hekimin  işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

 

          9-Hekimlerce  kullanılması zorunlu olan "0702.1000.007 örnek" tedavi kartlarının düzenlenmesi,  tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesinin temini,

 

        10-Hekimlerce işyeri sağlık biriminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak’aların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vak’aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek suretiyle en yakın Kurumca bildirilen sağlık tesisine gönderilmeleri,

 

        11-Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

 

        12-Hekimlerce yazılan reçetelerin Genel Müdürlüğümüzce kendilerine verilen yetki ile sınırlı kalması, Kurum İlaç Listesi ve Uygulama Talimatına ilişkin tebliğ esaslarına uygun olması, bu hususlar hakkında gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,

 

        13-İşyerinin ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

 

        14-Daha önce Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunan işyerleriyle ilgili yazışmalarda, "ilgi" konulmasına titizlikle uyulması ve Genel Müdürlüğümüz dosya numarasının mutlaka belirtilmesi,

 

15-İşyeri ve hekim arasında yapılacak olan sözleşmenin, ilişikte bir örneği gönderilen “Sözleşme”ye göre yapılması ve Genel Müdürlüğümüze gönderilecek taleplerde mutlaka Üniteniz görüşünün de bulunması,

 

        16-Genelgemiz ekinde gönderilen “Talep Formu”nun tüm maddelerinin doldurularak gönderilmesinin sağlanması,gerekmektedir.
İşyeri Hekim Yetkisi ile ilgili 3-222 Ek sayılı Genelge iptal edilmiştir.
                  
            Bilgi  edinilmesini rica ederiz.