Katma değer vergisi beyannameleri verme süresi uzatıldı

  Katma Değer Vergisi Sirküleri / 40 ile Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri 24/04/2006 günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

İlgili  sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.         

 

                    KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 40

1.Giriş:

Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme:

Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ancak, katma değer vergisi beyannamelerinin 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerin yılın (Ocak-Şubat-Mart) aylarını kapsayan döneme ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3.Sonuç:

Buna göre, Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri 24/04/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.

Duyurulur.