Kdv beyannamelerinin verilme süresi 22/11/2206 tarihine kadar uzatıldı. (20.11.2006)

44 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile; Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/11/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır                                      

                                                         KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 44

1.Giriş:
Ekim/2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme:
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
Ancak, üçüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ekim/2006 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Ekim/2006 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/11/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
3.Sonuç:
Buna göre, Ekim/2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 22/11/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
Duyurulur.