Muhtasar beyannamenin verilme süresi uzatıldı

Gelir Vergisi Sirküleri / 51 ile Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık dönemi ile Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar beyannamenin verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai bitimine  kadar uzatılmıştır.

İlgili  sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisi Sirküleri/51

1. Giriş

Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri; üçüncü fıkrasında ise zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifat ile ilgili muhtasar beyannameyi, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü akşamına kadar vermeleri; 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Ancak, Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun vergi tarifesini düzenleyen 103 üncü maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerce tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yukarıda sözü edilen üçer aylık ve aylık dönemlere ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi, 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Sonuç

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Ocak-Şubat-Mart/2006 üçer aylık vergilendirme dönemi ile Mart/2006 aylık vergilendirme dönemine ait muhtasar beyannamenin 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.