Temmuz-Eylül 2006 dönemine ait üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Gelir vergisi sirküleri / 56 ile Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 13 Kasım 2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

                                                          GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 56

1-Giriş

Temmuz-Eylül /2006 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.
 
Buna göre, Temmuz-Eylül /2006 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Kasım 2006 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Kasım ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Ancak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Öte yandan, beyannamesini 13 Kasım tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Kasım 2006 günü akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.
 
Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.