Şirketlerin farklı bölümlerinde farklı fatura kullanıp kullanılmayacağı

Şirketlerin farklı bölümlerinde farklı fatura kullanıp kullanılmayacağı hususunda tereddütlere düşüldüğü görülmüştür. İstanbul Defterdarlığının bu konuyla ilgili olarak verdiği cevap

                                                        İstanbul Defterdarlığı Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK 03.12.2001*8410
KONU: Şirketin farklı bölümleri için farklı fatura kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 ……………………………………….
          İLGİ : …………………….tarih, ……………….sayılı dilekçeniz.
          İlgi dilekçenizde, …………………………………ortak kuruluşu olan şirketinizin 3 farklı satış bölümünden oluştuğu belirtilerek, bu 3 farklı satış bölümünde aynı seri numarasını taşıyan faturaların, bölümler itibariyle özel işaretle birbirinden ayırmak suretiyle kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.
          Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yeralmıştır.
          Aynı Kanunun 231’nci maddesinde ise; “Fatura düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
          1-Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
          2-…” denilmiştir.
          Bu durumda; şirketinizce 3 farklı satış bölümü için ayrı ayrı fatura bastırılarak, bu faturaların hepsinin (1)’den veya anlaşmalı matbaaca verilecek belli bir numaradan başlamak üzere numaralandırılarak kullanılabileceği tabiidir. Ancak, farklı bölümlere ait faturaların birbirinden ayrılabilmesi için, seri ayrımı (veya farklı satış bölümlerine göre ayrımı) yapılması gereklidir. Bu ayırımda, faturanın kullanıldığı bölümlerin isminin fatura üzerine yazılması şeklinde olabileceği gibi, özel işaretler konulmak suretiyle de seri ayırımı yapılabilir.