Tam tasdik raporu için gerekli olan bilgi ve belgeler (01.01.2007)

 

NO                                                     MUHTEVİYAT

01-)    2006 dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;
02-)    Şirket ortaklarının adı,soyadı,hisse oranı,adres ve vergi dairesi- sicil numarası bilgileri:
          Eğer 2006 dönemine ortaklık yapısında değişiklik olmuş ise bununla ilgili bilgi ve
          belgeler (Pay devri sözleşmesi,Yönetim Kurulu kararları gibi)
03-)    Yönetim kurulu üyelerinin veya Şirket Müdürlerinin adı,soyadı,adres ve vergi dairesi
          sicil numarası bilgileri;Eğer 2006 döneminde yönetim kurulunda değişiklik olmuş ise
          bununla ilgili bilgi ve belgeler;( Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararları gibi)
04-)    İmza Sirküsü
05-)    İlk kuruluş gazetesi ve en son ortaklık yapısını gösteren sicil gazetesi fotokopisi;
06-)    Şirket merkezinin ve şubelerinin (Merkez,satış mağazası,şube,depo,imalathane,
          fabrika,misafirhane) açık adresleri,telefon-faks numaraları ile mal sahiplerinin adı,
          soyadı,vergi dairesi ve sicil numaraları ; Eğer 2006 döneminde kiralanan veya kiradan
          terk edilen yer varsa vergi dairesi bildirim, dilekçesi ve yoklama fişi fotokopisi
07-)    2006 döneminde belli ciro üzerinde çalışmış 120 Müşterilerle ve 320-329 Satıcılarla
          yapılmış mutabakat mektuplarının fotokopisi;
08-)    Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listesi(Amortisman Tablosu)
09-)    KDV,Muhtasar ve Geçici vergi beyannameleri ve tahakkuk fişi fotokopileri (Alındı).
10-)    Kurumlar Vergisi Beyanname ve tüm eklerinin fotokopisi,tahakkuk fişi ve ödeme mk.
11-)    Detaylı mizan
12-)    Sayım ve Envanter sonuçlarını gösteren şirket kaşeli ve imzalı liste;
13-)    Kur değerleme tablosu veya dövizli hesapların ayrıntılı bilgisi;
14-)    Kanunen kabul edilmeyen Giderlerin listesi yada muavin dökümleri
15-)    Dönem içinde kullanılan kredilerin ve tahakkuk ettirilen faizleri gösterir tablo:
16-)    2006 döneminde kesilen faturaların seri numaraları özet bilgileri;
         ….. numaradan ….. numaraya kadar :…adet fatura
         ….. numaradan ….. numaraya kadar :…adet fatura
         Ayrıca kullanılıyorsa 2005 dönemine ait yazar kasa Z raporu bilgileri:(seri numaraları ve kesilen Z raporu adedi)
     
17-)    2006 döneminde sermaye değişikliği, kar dağıtımı gibi işlemler var ise bununla ilgili
          kararlar ve sicil ve gazete fotokopisi;
18-)    Bakiye kalan alınan ve verilen çek ve senetlerin listesi:
19-)    Ortaklar cari hesaplarının muavin dökümü ve faiz tahakkuk ettirildi ise faiz tablosu;
20-)    Varsa Yatırım İndirimi ilgili bilgi ve evrakların tamamı;
21-)    Varsa Sanayi Sicili Belgesi ve Kapasite Raporu fotokopisi;
22-)    Varsa reeskont hesaplama tablosu:
23-)    Mizanda gözüken ve şirket üzerine kayıtlı bina ve arsaların tapu fotakopileri;
24-)    İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara ait bilgiler. ( Ortaklık yapısını gösteren belgeler) Ayrıca
          bu firmalar ile ticari ilişki varsa cari hesap dökümü.
25-)    2006 döneminde ayrılmış şüpheli alacak karşılıklarına ait bilgiler.
26-)    Aylar itibari ile çalışan işçi sayıları,
27-)    Muhasebeden sorumlu olan ve çalışan kişilerin adı-soyadı, yetkisi.Ayrıca dışarıdan
          muhasebe tutuluyor ise mali müşavirin sicil ve mühür numarası ile vergi dairesi ve sicil
          numarası bilgileri;