Yatırım indirimi tercihi ve uygulaması (23.04.2007)

                                                    YATIRIM İNDİRİMİ TERCİHİ VE UYGULAMASI

A-    YATIRIM İNDİRİMİ TERCİHİ

“yatırım indirimi istisnasından yararlanılıp yararlanılmaması mükelleflerin isteklerine bırakılmıştır.” Dolayısıyla mükellefler bu tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 yıllarının tamamı için kullanabilecekleri gibi bu yılların herhangi biri için de kullanabileceklerdir.
Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleriyle  yapılan yönlendirmeye göre; “Ancak, mükelleflerin kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarının yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği yıllarda indirim konusu yapılması mümkün olmayacak. Buna karşılık, kazanç yetersizliği nedeniyle indirimi fiilen mümkün olmayan kısmın ise izleyen dönemlerde indirilmesi mümkün olacaktır.”
Maliye Bakanlığı tarafından öngörüldüğü üzere, 2007 ve 2008 yıllarında  mükelleflerin tercihlerini ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerinin verileceği tarihe kadar belirlemeleri gerekmektedir.
Mükelleflerin yapmış oldukları bu tercihlerden yıllık beyanname döneminde vazgeçmelerine imkan bulunmamaktadır.

B- YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını, endeksleme uygulamasına tabi tutulmuş değerleri ile dikkate alarak; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde ettikleri kazançlarından indirilebileceklerdir.
Ayrıca, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında olmak koşuluyla 01.01.2006 tarihinden sonra yapılan harcamalar da, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde edilecek kazançlardan indirim konusu yapılabilecektir. Bu bağlamda da indirim konusu yapılamayan tutar müteakip yıllarda endekslemeye tabi tutulacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce yatırıma başladığını belgeleyen mükellefler, komple yada entegre tesisler için tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlar ile ilgili ve bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arzedip bu tarihten sonra yapılan yatırım harcamaları için, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında indirim konusu yapabileceklerdir.
Buna göre mükelleflerce, yatırım kapsamında ithal edilecek mallar için 01.01.2006 tarihinden önce akreditif açtırılması, yatırım büyüklüğü ile ilgili olarak altyapı hazırlıklarının tamamlanmış olması, mal ve hizmet üretim yeri olarak bina inşaatına başlanılması, yatırımların gerçekleşme durumu hakkında Organize Sanayi Bölge Yöneticiliği’ne, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bilgi verilmiş olması gibi haller bu tarihten önce yatırıma başlanılmış olduğunu kanıtlayan işlemler olarak kabul edilecektir.

 C- SONUÇ

Mükellefler, 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, bu tarihten sonra yapacakları yatırım harcamaları nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplanacak yatırım indirimi istisnası tutarını 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebileceklerdir.
Yatırım indirimi istisnasından yararlanılıp yararlanılmaması mükelleflerin tercihlerine bırakılmış olup, mükellefler bu tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 yıllarının tamamı için kullanabilecekleri gibi bu yılların herhangi biri için de kullanabileceklerdir. Ancak, mükelleflerin kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarının, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği yıllarda indirim konusu yapılması mümkün olmayacak.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin tercihin ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerinin verileceği tarihe kadar belirlenmesi gerekmektedir.