İşkur’a işyeri bilgi formu verilmesi zorunluluğu (20.08.2008)

                  İŞKUR’A İŞYERİ BİLGİ FORMU VERİLMESİ ZORUNLULUĞU
 Türkiye İş Kurumu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. Kısa adı ile İŞKUR olarak adlandırılır.
 
Yasal düzenleme gereği;
 
a- Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. (1)
 
b- Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. (2)
 
c- Kurum tarafından istenilen bilgileri verilen süre içerisinde ibraz etmeyen özel kesim işyerlerine iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. (3)
 
İşyeri Bilgi Formunun Verilmesi
 
Türkiye İş Kurumu İşlemler Elkitabına (4) göre; tüm işyerleri aşağıda örnekleri yer alan İşyeri Bilgi Formu’yla birlikte Aylık İşgücü Çizelgesini de takip eden ayın ilk haftası içinde işyerinin bulunduğu İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne gönderecektir.
 
Yasal düzenlemede işçi sayısına bağlı bildirim şartı getirilmediğinden ve bilgi formunun tüm işyerlerince verileceği belirtildiğinden, kanaatimce de işyerinde 1 işçi de çalışsa bildirim yapılacaktır.