Tam tasdik raporu için gerekli bilgi ve belgeler (13.04.2009)

SIRA NO

 

MUHTEVİYAT

 

01-)

 

2008 dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;

 

02-)

 

Şirket ortaklarının adı,soyadı,hisse oranı,adres ve vergi dairesi- sicil numarası bilgileri:

 

 

 

Eğer 2008 dönemine ortaklık yapısında değişiklik olmuş ise bununla ilgili bilgi ve

 

 

 

belgeler (Pay devri sözleşmesi,Yönetim Kurulu kararları gibi)

 

03-)

 

Yönetim kurulu üyelerinin veya Şirket Müdürlerinin adı,soyadı,adres ve vergi dairesi

 

 

 

sicil numarası bilgileri;Eğer 2008 döneminde yönetim kurulunda değişiklik olmuş ise

 

 

 

bununla ilgili bilgi ve belgeler;( Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararları gibi)

 

04-)

 

İmza Sirküsü

 

05-)

 

İlk kuruluş gazetesi ve en son ortaklık yapısını gösteren sicil gazetesi fotokopisi;

 

06-)

 

Şirket merkezinin ve şubelerinin (Merkez,satış mağazası,şube,depo,imalathane,

 

 

 

fabrika,misafirhane) açık adresleri,telefon-faks numaraları ile mal sahiplerinin adı,

 

 

 

soyadı,vergi dairesi ve sicil numaraları ; Eğer 2008 döneminde kiralanan veya kiradan

 

 

 

terk edilen yer varsa vergi dairesi bildirim, dilekçesi ve yoklama fişi fotokopisi

 

07-)

 

2008 döneminde belli ciro üzerinde çalışmış 120 Müşterilerle ve 320-329 Satıcılarla

 

 

 

yapılmış mutabakat mektuplarının fotokopisi;

 

08-)

 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listesi(Amortisman Tablosu)

 

09-)

 

KDV,Muhtasar ve Geçici vergi beyannameleri ve tahakkuk fişi fotokopileri (Alındı).

 

10-)

 

Kurumlar Vergisi Beyanname ve tüm eklerinin fotokopisi,tahakkuk fişi ve ödeme mk.

 

11-)

 

Detaylı mizan

 

12-)

 

Sayım ve Envanter sonuçlarını gösteren şirket kaşeli ve imzalı liste;

 

13-)

 

Kur değerleme tablosu veya dövizli hesapların ayrıntılı bilgisi;

 

14-)

 

Kanunen kabul edilmeyen Giderlerin listesi yada muavin dökümleri

 

15-)

 

Dönem içinde kullanılan kredilerin ve tahakkuk ettirilen faizleri gösterir tablo:

 

16-)

 

2008 döneminde kesilen faturaların seri numaraları özet bilgileri;

 

 

 

….. numaradan ….. numaraya kadar :…adet fatura

 

 

 

….. numaradan ….. numaraya kadar :…adet fatura

 

 

 

Ayrıca kullanılıyorsa 2008 dönemine ait yazar kasa Z raporu bilgileri:(seri numaraları ve

 

 

 

kesilen Z raporu adedi)

 

17-)

 

2008 döneminde sermaye değişikliği, kar dağıtımı gibi işlemler var ise bununla ilgili

 

 

 

kararlar ve sicil ve gazete fotokopisi;

 

18-)

 

Bakiye kalan alınan ve verilen çek ve senetlerin listesi:

 

19-)

 

Ortaklar cari hesaplarının muavin dökümü ve faiz tahakkuk ettirildi ise faiz tablosu;

 

20-)

 

Varsa Yatırım İndirimi ilgili bilgi ve evrakların tamamı;

 

21-)

 

Varsa Sanayi Sicili Belgesi ve Kapasite Raporu fotokopisi;

 

22-)

 

Varsa reeskont hesaplama tablosu:

 

23-)

 

Mizanda gözüken ve şirket üzerine kayıtlı bina ve arsaların tapu fotakopileri;

 

24-)

 

İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara ait bilgiler. ( Ortaklık yapısını gösteren belgeler) Ayrıca

 

 

 

bu firmalar ile ticari ilişki varsa cari hesap dökümü.

 

25-)

 

2008 döneminde ayrılmış şüpheli alacak karşılıklarına ait bilgiler.

 

26-)

 

Aylar itibari ile çalışan işçi sayıları,

 

27-)

 

Muhasebeden sorumlu olan ve çalışan kişilerin adı-soyadı, yetkisi.Ayrıca dışarıdan

 

 

 

muhasebe tutuluyor ise mali müşavirin sicil ve mühür numarası ile vergi dairesi ve sicil

 

 

 

numarası bilgileri;

 

28-)

 

Denetime gidiş tarihleri listesi