2012 Yılı Bazı Değişiklikler ile ilgili Hatırlatmalar

2012 YILINDAKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

 2012 yılında Geçerli Olacak Asgari Ücretler

 -2012 Yılının İlk Altı Ayı İçin ( 01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 Arası) : 

 

GÜNLÜK

AYLIK

16 yaşını doldurmuş işçiler için

29,55 TL

886,50 TL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

25,35 TL

760,50 TL

 -2012 Yılının Son Altı Ayı İçin (01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 Arası): 

 

GÜNLÜK

AYLIK

16 yaşını doldurmuş işçiler için

31,35 TL

 940,50 TL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

26,85 TL

 805,50 TL

 2012 Yılı Sigortalı Prim Hesabına Esas Kazancın Alt Ve Üst Sınırları  

Değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir:

 -2012 Yılının İlk Altı Ayı İçin ( 01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 Ar: 

 Günlük Tutar

Günlük Tutar

    Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

29,55 TL

886,50 TL

 

Üst sınır (Tavan)

192,08 TL

5.762,40 TL

 

 -2012 Yılının Son Altı Ayı İçin ( 01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 Arası) : 

Günlük Tutar

Günlük Tutar

    Aylık Tutar

 Alt sınır (Taban)

31,35 TL

940,50 TL

Üst sınır (Tavan)

203,78 TL

6.113,40 TL

 2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari ücret değişikliğine paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak olan asgari geçim indirimi tutarları 2012 yılı için geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

KİŞİSEL DURUMU

 

AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ   (TL)

Bekar

0,5

66,49

Evli Eşi Çalışan Çocuksuz

0,5

66,49

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu

0,575

76,46

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu

0,65

86,43

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu

0,7

93,08

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu

0,75

99,73

Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz

0,6

79,79

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

0,675

89,76

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

0,75

99,73

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

0,8

106,38

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

0,85

113,03

 Not: Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

 2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı  

2012 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen Memur Maaş katsayıları doğrultusunda belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanı; 10.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Memur Maaş Katsayısı 0,066187, Taban Aylığı Katsayısı ise 0,88562 olarak belirlenmiştir.

 Buna göre, 01.01.2012 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.805,04 TL. olarak uygulanacaktır. Bu tutar 01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında uygulanacak olup, 01.07.2012 – 31.12.2012 arası dönem için de Bakanlar Kurulunca yeniden belirleme yapılacaktır.

 2012 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

 Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan ve 2011 yılı için 700 TL. olan fatura düzenleme sınırı 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 770 TL.’na yükseltilmiştir.

 2012 Yılı Amortisman Ayırma Sınırı

           Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin olarak 2011 yılında 700 TL. olan tutar 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 770 TL.’na yükseltilmiştir

 
 2012 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarından Bazıları

Bilançolar

26,65 TL

Gelir Tabloları

12,95 TL

İşletme Hesabı Özetleri

12,95 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

34,50 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

46,10 TL

KDV Beyannameleri

22,85 TL

Muhtasar Beyannameler

22,85 TL

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannamesi Hariç)

22,85 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

46,10 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

17,00 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

17,00 TL

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda 2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar 

          26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 280 Seri Nolu Gelir vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan tebliğ ile 2011 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2011 yılı yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılmış olup, bazıları aşağıdaki gibidir. 

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı 

          Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11.70 TL olarak tespit edilmiştir. . (2011 yılı 10,70 TL.) 

Sakatlık İndirimi Tutarları 

          Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir. 

  Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife 

          Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir 

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası

% 27

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası

% 35