2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Ticari hayatımızın güven ve istikrar içinde sürdürülebilmesi için TBMM tarafından kabul dilerek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde de anılan Kanun’da belirlenen idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında rehberlik görevi de verilmiştir. Bakanlığımızca ticaret şirketlerine yönelik yapılan denetimin amacı, bunların Türk Ticaret Kanunu’na ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda da onlara rehberlik etmektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır ki 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kabahatlerin neler olduğu ile bu kabahatlerin işlenmesi halinde yıllar itibariyle hangi tutarda idari para cezasının uygulanacağı ile ilgili bilgiler tablo halinde gösterilmiştir. 

 

Sıra

Kabahat olarak tanımlanan fiil

2012

2013

2014

1

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

2.000 

2.156 

2.240 

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla   yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında   imzalamaması 

2.000 

2.156 

2.240 

3

 

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir   yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması 

2.000 

2.156 

2.240 

4

 

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin   dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin,   ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne   tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi   yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine   konulmaması

2.000 

2.156 

2.240 

5

 

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu   başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye   miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt   edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit   şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve   ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları

2.000 

2.156 

2.240 

6

 

Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde,   ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi

2.000 

2.156 

2.240 

7

 

Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı,   notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi   ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere   onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi

2.000 

2.156 

2.240 

8

 

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları   günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını   bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına   temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil   müdürüne vermemeleri,

2.000 

2.156 

2.240 

9

 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki   şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve   seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve   ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere   onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de   bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları

2.000 

2.156 

2.240 

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak   yazılması 

2.000 

2.156 

2.240 

11

 

Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan   en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer   verilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

12

 

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret   unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının,   şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında   komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi 

2.000 

2.156 

2.240 

13

 

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme   konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited   şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret   unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket   türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma   yapılarak yazılması 

2.000 

2.156 

2.240 

14

 

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin   ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret   unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz   ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki   soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma   iştirakinin belirtilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

15

 

Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce   tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu   takdirde, ek yapılmaması 

2.000 

2.156 

2.240 

16

 

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret   unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması

2.000 

2.156 

2.240 

17

 

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin   ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun   gösterilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

19

 

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları   incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir   verebilecek şekilde tutulmaması

4.000 

4.312 

4.481 

20

 

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden   izlenememesi 

4.000 

4.312 

4.481 

21

 

Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak   gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya   elektronik ortamda saklamaması 

4.000 

4.312 

4.481 

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması 

4.000 

4.312 

4.481 

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması 

4.000 

4.312 

4.481 

24

Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin   kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi

4.000 

4.312 

4.481 

25

 

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru,   zamanında ve düzenli olarak yapılmaması

4.000 

4.312 

4.481 

26

 

Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde   çizilmesi ve değiştirilmesi

4.000 

4.312 

4.481 

27

 

Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı   anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması 

4.000 

4.312 

4.481 

28

 

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda,   bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması

4.000 

4.312 

4.481 

29

Hileli envanter çıkarılması 

4.000 

4.312 

4.481 

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi 

4.000 

4.312 

4.481 

31

Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları   Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi

4.000 

4.312 

4.481 

 

 

Kaynak: T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı