İnternet Üzerinden Vergi Levhası Oluşturma Süresi Hakkında

6111 sayılı Kanun’un 82. Maddesiyle VUK’nun 5. Maddesinde değişiklik yapılarak mükelleflerin vergi levhası alma ve merkez, şube, satış mağazalarına asma zorunluluğu sadece ”vergi levhası alma ” zorunluluğuna dönüştürülerek, vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 408 nolu VUK Genel Tebliğinde vergi levhası almak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sayılmış ve vergi levhasında bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir.

Tebliğe göre Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükelleflerin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır. Mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla;

– Gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren,

– Kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren,

vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Elektronik ortamda alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalatılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. Vergi levhaları üzerinde sistem tarafından verilen onay kodu vergi levhalarının tasdiki anlamına gelecektir.

Yıl içinde işe başlayan mükellefler vergi levhalarının matrah kısmında ” Yeni İşe Başlama” ifadesine yer vereceklerdir. Bu mükellefler için vergi levhaları, mükellefiyet tesisinin ardından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Söz konusu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Beyannamesini kanuni süresinden sonra veren mükellefler, beyannamelerini verdikten sonra internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanarak vergi levhalarını kendileri oluşturacaklardır. Beyannamenin kanuni süreden sonra ancak 31 Mayıs’tan önce verilmesi halinde ise mükellefler, internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdırabileceklerdir.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda açıkladığımız şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

Beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir

Vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit eden mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturacaklardır.

Vergi levhasını asma zorunluluğu bulunmamasına karşın dileyen mükellefler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler.

Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler:

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler, levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi:

Vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu olan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar

Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir