YMM’ lerle Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamanın Avantajları ve Sözleşme imzalama Süresi Hakkında

YMM’LERLE TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMA SÜRESİ VE TAM TASDİK YAPTIRMANIN YARARLARI

 
1. 2013 Yılına Ait Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Mecburiyeti :
 
Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, İSTERLERSE yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler. Tam tasdik
yaptırılması, zorunlu değil ihtiyarî olup tam tasdikin avantajlarından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından benimsenecek bir alternatif teşkil etmektedir.

Ancak, tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda YMM ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme yapma işleminin OCAK ayı içinde
tamamlanması gerekmektedir.
 
Ocak ayı içinde (yani süresinde) düzenlenecek sözleşmelerin, 3568 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ (R.G. 6.2.2008 – 26779) uyarınca Şubat ayı sonuna kadar internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmesi zorunludur. Ayrıca YMM’ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin eklenmesi gerekmektedir.
 
2. YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamanın Sonuçları :
 
Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) İNCELENMİŞ BELGE OLARAK KABUL EDİLİR. Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu Tebliğ)

Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur.
(25 no.lu Tebliğ)

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

2012 yılı aktif toplamı 5.580.000 TL ve net satışları 11.156.000 TL’ den az olan firmalar beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, bu mecburiyetten muaf olurlar.

Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000,- TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür Tam tasdik yaptırılması, malî müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.