KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA KLAVUZU

431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

Kayıt Saklama Gereksinimleri
Ocak 2014

Gelir İdaresi Başkanlığı
İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA
kayitsaklama@gelirler.gov.tr
http://www.gib.gov.tr

İçindekiler

I. Kayıt Saklama Gereksinimleri……………………………………………………. 2
Giriş ………………………………………………………………………………….. 2
Belirlemenin Amacı ………………………………………………………………… 3
Kapsama Giren Mükellefler ……………………………………………………….. 4
Belirlenen Kayıt Saklama Gereksinimleri ………………………………………… .6
Bilgi Sisteminin Özellikleri ……………………………………………………………7
Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı ………………………………….. 9

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 2

Kayıt Saklama Gereksinimleri
Giriş
Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik
ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların yer aldığı 431 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ), 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir. (Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayın.)
Bu kılavuz, Tebliğ ile getirilen Kayıt Saklama Gereksinimleri hakkında açıklama yapmak amacı ile
hazırlanmıştır.

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 3

Belirlemenin Amacı
Vergi mükelleflerin önemli bir bölümü, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi için bilgi ve
iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. İfade edilen bu süreçte vergi ile ilgili olaylar açısından
önem taşıyan birçok veri ve bilgi, mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulmakta, analiz
edilmekte ve iç kontrol süreçlerinde kullanılmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu
olan bu durum, vergi ile ilgili olmak üzere elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlara yönelik bazı
belirlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Tebliğ ile bazı vergi mükelleflerine yönelik olarak yapılan belirlemelerin temel amacı, mal ve
hizmet hareketi ile ilgili elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlarda yer alması gereken asgari
içeriklerin belirlenmesidir. Asgari içerik belirlemesi, söz konusu kayıtların vergi denetimi ile ilgili
süreçlerde kullanım imkanını arttırdığı gibi mükelleflere ait iç kontrol süreçlerinin de gelişmesine
yardımcı olacaktır.

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 4

Kapsama Giren Mükellefler
Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine uygun
kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır.
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında
ÖTV mükellefiyeti olanlar,
 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz
taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar1
,
 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun Kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım,
iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar2
,
 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı,
depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar3
,
 ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak;
o Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişiler,

1
Lisans sahipleri için: http://www.epdk.gov.tr/index.php/petrol-piyasas/lisans?id=936
2
Lisans sahipleri için: http://www.epdk.gov.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/lisans?id=952
3
Lisans sahipleri için: http://www.epdk.gov.tr/index.php/lpg-piyasas/lisans?id=940

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 5

o Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
almış gerçek ve tüzel kişiler,
o Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere
pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.
Ancak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamındaki kurum, kuruluşlar,
kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve
kuruluşlar yukarıda ifade edilen kapsamın dışında yer almaktadır.

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 6

Belirlenen Kayıt Saklama Gereksinimleri
Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri ile ilgili
olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt saklama gereksinimleri
yer almaktadır.
 Satış kayıtları,
 Alış kayıtları,
 Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları,
 İthalat kayıtları,
 İhracat kayıtları,
 Üretim kayıtları,
 Diğer kayıtlar.
Tebliğ kapsamına giren mükellefler, yukarıda yer alan konulara ilişkin kayıtları elektronik ortamda
oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. Oluşturulacak kayıtların, mükelleflerin tüm
faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması gerekmektedir.

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 7

Bilgi Sisteminin Özellikleri
Tebliğ uyarınca, elektronik ortamda ve belirlenen kayıt saklama gereksinimlerine uygun elektronik
kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi sırasında kullanılacak bilgi sistemi, asgari
aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
a) Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların oluşturulması, muhafazası ve
ibraz edilmesini sağlamalıdır.
b) Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya
tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak
kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli
imkânlara sahip olmalıdır.
1) .xls – Microsoft Excel dosyası,
2) .xlsx – Microsoft Excel dosyası,
3) .txt – Düz metin dosyası,
4) .csv – Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
5) .xml – Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.
c) Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin sağlanması ve
ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda yeterli imkânlara sahip olmalıdır

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 8

Yukarıda yer alan belirlemeler, mükellefler tarafından kullanılacak bilgi sistemlerinin teknik
mimarileri veya bileşenlerine yönelik herhangi bir kural getirmemektedir. Bu çerçevede
tebliğ kapsamına giren mükellefler, ifade edilen şartları yerine getirmek koşulu ile istedikleri
yazılımları ve donanımları kullanabilecektir.

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ– OCAK 2014 9

Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı
Tebliğ kapsamında belirlenen konulara ilişkin kayıtların oluşturulması işlemi, işlemlerin yasal
defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlanmak zorundadır.
Elektronik ortamda oluşturulan ve muhafaza edilen kayıtların herhangi bir kontrol, denetim,
inceleme veya başka bir nedenle kısmen istenmesi durumunda Vergi Usul Kanununun 14’üncü
maddesi uyarınca 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekecektir. Kayıtların ibrazı sırasında,
konular ile ilgili olarak belirlenen asgari içeriğe uyulması ve tebliğde ifade edilen dosya
formatlarından birisinin (.xls, .xlsx, .txt, .csv veya .xml) kullanımı yeterlidir. Belirlenen süre
sonunda ibraz işleminin yapılmamış olması mezkur Kanunun ceza hükümlerinin
uygulanmasına neden olacaktır.